ADS BY VATHIYARA

އުރީދޫއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި އަދަދެއްގެ އެވޯޑްތަކެއް!

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް އުރީދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސްގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑްގެ އިތުރުން އެތައް އެވޯޑްތަކެއް އުރީދޫ އިން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

17ވަނަ އަހަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި އުރީދޫއިން ވަނީ ގިނަ އެވޯޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ގޯލްޑް ސްޓީވީ، މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ އިޔާރ އިން ސިލްވަރ ސްޓީވީ، މޯބައިލް ސައިޓް އެންޑް އެޕް އިން ބްރޮންޒް ސްޓީވީ އަދި މޯސްޓް ވެލުއަބަލް ކޯޕަރޭޓް ރެސްޕޯންސް އިން ބްރޮންޒް ސްޓީވީ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެވޯޑްސް އިން ވެސް 3 އެވޯޑެއް ލިބިފައިވެއެވެ.އެއީ އެވޯޑް ފޮރ އިނޮވޭޝަން އިން އެޕްސް އިން ގޯލްޑް ސްޓީވީ، އެވޯޑް ފޮރ އިނޮވޭޝަން އިން ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އިން ގޯލްޑް ސްޓީވީ އަދި އެވޯޑް ފޮރ އެކްސަލަންސް އިންއިނޮވޭޝަން އިން ޓެކްނޮލޮޖީއިން ސިލްވަރ ސްޓީވީއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވީ އުރީދޫ ނެޓްވޯރކް އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެތަކެއް އިޖާދީ ޚިދުމަތްތަކެއްވެސް ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލިޖީ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އެޗް-ޑި ވޮއިސް ގެ ޚިދުމަތައި ވޮއިސް އޯވަރ ވައިފައިގެ ޚިދުމަތާއެކު ކަސްޓަމަރުންގެ ކޯލް ކޮލިޓީ ވަރުގަދަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޓަރނެޓް އުރީދޫގެ ސުޕަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 65 އިންސައްތައަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސެލްފް ކެއަރ އަޕްގްރޭޑާއި އެކު އުރީދޫގެ މޯބައިލް-މަނީގެ ޚިދުމަތް އެމް ފައިސާ އަދި އީ -ކޮމާރސް ގެ ޚިދުމަތްވެސް އެއްޕްލެޓްފޯމަކުން ލިބޭނެ ގޮތް ފަސޭހަ ކޮށްދީ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ބިނާކުރުމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިފަދަ އިސްނެގުނަތަކާއި އީޖާދީ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން އެކުންފުނިންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ދަނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކަސްޓަމަރުން އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެކި ގޮތަގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.އެގޮތުން އުރީދޫ ގްރޫޕާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރ، ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އަދި ޓެސްޓިންގ ކިޓް ހޯދުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮތުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަންވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

ހަމައެއާއި އެކު އުރީދޫއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ޤައިމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.އެގޮތުން އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއި، ކޮވިޑާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.                             

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު