ADS BY PIZZA KITCHEN

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހީއާއި އެކު އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިންކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަންގެ އެހީއާއި އެކު އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ އެއާލައިނެއްކަމަށްވާ ސްޕައިސް ޖެޓަށް ވަނީ ސްޓޭޗޫ އޮފް ޔުނިޓީ، ގުޖުރާތުގެ ކެވާޑިޔާގެ ސަރްދާރް ސަރޯވަރް ޑޭމް އަދި ގުޖުރާތުގެ އަމްދަބާދުގެ ސަބްރަމާތީ ރިވަރ ފްރަންޓާއި ދެމެދުގައި ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައެވެ.

މިމަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގައި މި ދަތުރުތައް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންްދްރަ މޯދީ އިފްތިތާހުކުރައްވާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބުނީ މިއީ އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކުރެވެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި އެހީތެރިކަމަކާއި އެކުގައިކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މި ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ސްޕައިސް ޖެޓަށް ސީޕްލޭނެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ހައިކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން މި ސީޕްލޭންގެ ފެންވަރާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި މިމަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާއަށް ފުރާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ތިމާމެންގެ ގައުމުގާ ސީޕުލޭނު ދުއްވަން ވެސް މި ގަުމުން ތޯ ސީޕުލޭނުވެސް ދޭން ޖެހެނީ؟ ތިވަރުގެ ބަޔަކު މިގައުމަށް ފައިސާގެ އެހީއޭ ހިލޭ އެހީއޭ ލޯނޭ ކިއަ ކިއާފަ ތި ދިނީ ކޮން ތާކުން ކޮން ގޮތަކަށް ހޯދައިގެން ދިން ފައިސާއެއްތޯ؟

ތީޢިނޑިއާ ހިފަން އުޅޭ ދިވެހިންތަކެއް. ޢިންޑިއާމީހުނަށް ބޯޓުދުއްވަން ނޭގެނީތަ. ތީއިންޑިއާ ގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް. މޯލްޑިވްސް އައުޓު.

ހަބަރު