ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓައިނުލެވިގެން: ޤާސިމް

- 5 days ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ބަހުސް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމުން ވައްޓާނުލެވިގެން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ޤާސިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖޭޕީގެ އިސް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ތިބޭ ގްރޫޕަކަށް ކުރެއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ބަހުސްކުރަމުންދާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓް ކަމަށާއި، ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްވެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ދަރަންޏާ އެކު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަޖެޓްގައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ބޭރުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި ދެއްކުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ހޯދަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭންވީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ނުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުން ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް އިބްރާހިމް ޞާލިހް ވެރިކަމުން ވައްޓައިނުލެވިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް އެހީވުމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއިރު، ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ވޯޓަކަށްދާނަމަ ވޯޓުނުދެއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސާބަހޭ ލައުރާ

ހަބަރު