ADS BY PIZZA KITCHEN

34 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބަޖެޓް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ބަޖެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީން 34.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހުށައަޅާފައިވަނީ 34.8 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓް ކޮމެޓީން މި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 135 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. މި އަދަދު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުތަކަށެވެ.

2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައިވާ ގޮތުގައި އެ އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޕީއެސްއައިޕީގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 8،306 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މި ހިނގާ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 49.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ބޮޑުބައެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާ ލޯނުތަކުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 33.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ދެއްކުމަށް ވަނީ 1.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު