ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިގުބާލަށް ނިކުންނަ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް ޝިޔާމް ގޮވާލައްވައިފި

- 2 months ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް މިއަދު އެމަނިކުފާނު މާލެއަށް ގެންނާތީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލަށް ނުކުންނަ ސަޕޯޓަރުންނަށްއަނިޔާނުކުރުމަށް ސީޕީ ޙަމީދަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާތީ ޓްވީޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ސިލްސިލާ އަނިޔާގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީޢަތް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޤުބާލުގައި ޖެޓީ ސަރަޙައްދަށް ދާއެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަނިޔާނުކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިޤުބާލަށް ކޯޓު ދޮށަށް ދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންތަކަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ބޭއްވުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުންނާއި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ ޝަރީއަތް ކޯޓުން ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދައްކަން ނޮވެންބަރު 28، 2019 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމި މިހާރު އޮތީ ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވަގުންގެ އިސްތިގުބާލެއް ނޯންނާނެ.

ހަބަރު