ADS BY PIZZA KITCHEN

ފްލެޓް ކޮމިޓީއިން ނެތްކަމަށްބުނި އިއުލާން ސަރުކާރު ގެޒެޓްގައި!

- 1 month ago 19 - ޝީޒާ

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި 2500ފްލެޓާއި އެއްކޮޓަރި ފްލެޓްތައް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޮއިސްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ތޯހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 2018ވަނަ އަހަރު ފޯމު ހުށައަޅާފައި ހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 7000ފްލެޓަށެވެ. އަދި އިއުލާންވެސް ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 7000ފްލެޓަށެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެހެންނަމަވެސް 2018 މެއި 6ވަނަ ދުވަހު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ ހިޔާ 2018 މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިއުލާނުގައި 1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކަށާއި 2ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކަށް ވަކިން ޖުމްލަ 13ކެޓަގަރީއަކަށް ހުޅުވާލައި ފޯމާއި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިއުލާން ލިންކު

ހިޔާ 2018 މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތިން ފްލެޓްތަކަކަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 2018ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2ކޮޓަރީގެ 7000ފްލެޓާއި، 2ކޮޓަރީގެ 2500 ފްލެޓާއި، 1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކެވެ.

ފޮޓޯ: ގެޒެޓުގައި ހިޔާ 2018 މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 7000ފްލެޓަށް އަދި 2500ފްލެޓަށް ހޮވުނު މީހުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާގޮތް

އެއަހަރު ހިޔާ 2018 މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 7000 ފްލެޓަށް ހޮވުނުކަމަށް ގެޒެޓުގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 8 ކެޓަގަރީއެއްގެ ފަރާތްތަކެވެ. 2500 ފްލެޓަށް ހޮވުނުކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 4 ކެޓަގަރީއެއްގެ ފަރާތްތަކެވެ. އަދި 1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް ހޮވުނުކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 5 ކެޓަގަރީއެއްގެ ފަރާތްތަކެވެ.

7000ފްލެޓްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ކެޓަގަރީތައް ކަމަށްވާ ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ، ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ، އަދި ސިފައިންނަށް ޚާއްސަ ކެޓަގަރީތަކަކީ އާއްމު އިއުލާނުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ފޮނުވާފައިވަނީ އޮފީސްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
19 ކޮމެންޓް

ވަގުންނަށް އަބަދުވެސް ހީވާނީ އެ ކުރަނީ ވައްކަމޭ. ބޮޑު ވަގު އެބައޮތް ދޯ ޖަލުގޮޅީގަ!

މި ވަގުންތައް ވައްކަން ކުރަނީ ރޯމާ ދުވާލު ކޮނޑަށް އަތް އެއްލައިގެން ތިބެ. ގޮހޮރުވެސް ދަމައިގެންފާނެ ބަލަބަލާ ތިއްބާ.

މި ސަރުކާރަކީ ދުވަހަކުވެސް ތެދެއް ބުނާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން، ދޮގު ހަދައިގެން ކުރާނެ ފައިދާއެއްނޯންނާނެ، އިތުބާރު ގެއްލުމާ އިތުރަށް ފަލީހަތްވެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގާ އިތުބާރު ގެއްލި، ބޭޒާރު ވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ.

ކަލޭމެން ދުވަހަކުވެސް މަރެއްނުވާނެ ތިބޮޑު ދޮގުހަދަ ހަދާތިބޭނެ މިކަމެތިން ބިކަތޮޅެތޮޅެތިބީ މުއްސަންދިންނަށް އިތުރައް ކުއްޔަށްދޭން ތިޔަދިނީ އެޕާޓްމެންޓް ސާބަސް ރަރުކާރު

ހަބަރު