ADS BY PIZZA KITCHEN

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭން ޝައުގުހުރި މީހަކު ވަޒީރަކަށްލުމަށް އާއްމުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

- 2 months ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ވަޒީރަކު އެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރަކަށް ގެނައުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އަޑުއުފުލާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އާއްމުންގެ އެކުވެރި ގުޅުން" ޖަމްއިއްޔާން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި 12 މަސް ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާ ތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބިގެން އެންމެ ފަހުން އެތައް ބަޔަކު ޓްވިޓާގައި އަޑުއުފުލަން މަޖުބޫރުވި ކަމަށެވެ.

"އެހެނަސް މި 12 މަސް ތެރޭގައި މިތަނުގައި ރައްޔިތުން ރޮއި ހޭރޭ އަޑުވެސް މިނިސްޓަރަށް އިވިވަޑައިނުގަތެވެ. ބޯހިޔާވަހިކާމައި ބެހޭ ވާހަކައެއް، ސުވާލެއްގެ ޖަވާބެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ." ޖަމިއްޔާގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެޖަމްއިއްޔައިން ބުނީ ވަޒީރު އަސްލަމް މި އަހަރު ޖުމްލަ ކުރީ 11 ޓުވީޓް ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޫސުމާއި ބެހޭ އެއްޓުވީޓާއި ދަރިކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރާ ތަޖުރިބާ އާއި ބެހޭ އެއްޓުވީޓާއި ކޮވިޑާއި ބެހޭ ތިން ޓުވީޓާއި ވަގުތުގެ ހަގީގަތް، ފަލްސަފާތައް އަދި ފެންޓަސީ ތަކާއި ބެހޭ ތިން ޓްވީޓާއި ދުނިޔެވީ އެހެން ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު ތިން ޓުވީޓް ކަމަށެވެ.

"އަސްލަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ ކޮވިޑު ކަންތައްތަކަށް ނަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް، ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ ވަގުތުގެ ފަލްސަފާތަކާއި ޕިޒިކްސް އަށް ނަމަ ސައިންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެމަނިކުފާނު ބަދަލުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ، ކުރެވޭނެ މީހަކު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްދިނުން އެދި ރައީސް ޞާލިހް އަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަން ބެއްލެވުންއެދި ރައީސް ނަޝީދު އަށް ދަންނަވަމެވެ." ޖަމިއްޔާގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މަޝްވަރާގެ މަގު އިސްކޮށް އެމަގުން ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދެވެންވާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލަކީ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުތުން ކަމަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޖަމިއްޔާގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

66%

33%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވަކިކުރޭ. އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭއިރު ކީއްކުރަންދޯ!

ހަބަރު