ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްޑީޕީއަށް އެނބުރިދިއުމަށް މިހުރީ ތައްޔާރަށް: ރީކޯ މޫސަ

- 2 months ago 3 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އެމްޑީޕީއަށް އެނބުރިދާން މިހާރުވެސް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވީ، ސަންގުޓީވީ އިން ގެނެސްދޭ "ޚަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޞާލިޙް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.އެގޮތުން އަދިވެސް އެބޭފުޅުންނާއި ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން އޭނާ ބޭރުކުރީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އެޕާޓީ ތެރޭގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން މޫސަދެކެ ރުޅި އަންނަކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާއި ޚިލާފްވުމުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މޫސަވަނީ ވިޕްލައިން އާއި ޚިލާފްވުމުންއެކަމަށް މައާފަށްވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ރީކޯ މޫސާ ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ދާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށާއި ޕާޓީދެކެ ނުހަނު ލޯބިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރީކޯ މޫސާ ކުރާހިތްވާކަމެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މޫސާ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ އެގޮތަށް ބުނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަލައި އަތުވެއްޖެއްޔާ ދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

71%

28%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

ލާރިގަނޑެއް ބޭނުންވީ.

މިއަދު މޫސަގެ ބޭނުން އައްނިއަށް މިވަގުތު ވަރަށްބޮޑު ބަރުލަމާނީ ގެނައުމަށް މޫސަގެބޭނުންހިފާނީ އެކަމުބުނަންމޫސާ މޫސަބުންޏަސް ރައްޔިތުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށްވޯޓެއްނުދޭނެ ނިޒާމެއްނޫމައްސލައަކީ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީމީހުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަންނެތުން

ރީކޯމޫސަ ކުރެން އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ތިގޮތަށް ދެބޯގެރި ހެދިގެންތޯ ސިޔާސީ ހަޔާތުގަ މުޅީން ވެސް އުޅޭނީ؟ ތީކީ އެއްވެސް ކެރިއަރެއް އޮތް މީހެއް ނޫނޭ، ތީ އޮއި ސައްލލި ވައި ސެއްލި މީހުން އުޅޭ ގޮތޭ، ތިކަހަލަ މީހުނަށް އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެއޭ، އެތޯ ހެވީ މިތޯ ހެވީ ބަލަން ނުދުވެ ޒިއްމާދާރު ވެވޭތޯ ބަލާށޭ، އަނގަ އޮތިއްޔާ ކާޅެއް ނުކާނޭ ބުނާ އުސޫލުން އުޅޭ މީހެއްތީ، ޕީޕީއެމާ ގުޅިގެން އުޅުނު އިރު އެމްޑީޕީއަށް ގޮވި ހުތުރު އެއްޗެހި ހަނދާނަ ވޭތަ؟ ޕީޕީއެމް މީހުންވެސް ނުގޮވާ ފަދަ ހުތުރު އެޗެތި ރީކޯ އެމްޑީޕީއަސް ގޮވި،

ހަބަރު