ADS BY PIZZA KITCHEN

އައްޑޫއިން ފެންނަން އޮތީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ: ޖަމީލް

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އައްޑޫ އިން ފެންނަން އޮތީ ހަމައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ އިން ފެންނަން އޮތީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ ކަމަށާއި، ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާއި ދިމާކޮށް، އެމްޑީޕީއިން ޖަހަނީ އެއްލަވައެއް ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް ފާއިތުވެގެން މިދިޔަ ދެއަހަރު ތެރޭގައި ޤައުމު ފަޤީރުވެއްޖެ ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް އެމްޑީޕީން ޖަހަނީ އެއްލަވައެއް.އެކަމަކު މިދިޔަ ދެއަހަރު ޤަޢުމްވީ ފަޤީރު.' ޖަމީލް ވިދަޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމާއި މަޖިލިސް ލިބުނަސް ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަކޮށް އައްޑޫއަށް އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާ އާއި ޕާޓީގެ މަޤާމެއްވެސް ޢާންމު ރައްޔިތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެމަޤާމުތައް ދީފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްދު ޞާލިޙްގެ އާއިލާ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ.

"ވެރިކަމާއި، މަޖިލިސް ލިބުނަސް އައްޑޫއަށް އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނުލިބުނު. ވަޒީފާ/ޕާޓީ މަޤާމެއް ނުދިން. އެކަމަކު ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޢާޢިލާއަށް ހުރިހާ މަޤާމެއް.މަޖިލީހުގެ އެންމެ މަޤާމެއްވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތަކަށް ނޫނީ ޢާންމު މީހަކަށް ދުލެއްނުކުރި." ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އައްޑުއިން ހަމައެކަނި ފެންނަން އޮތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ހަމައެކަނި ރަމްޒަކީ ވީރާނާ ކުރުމާއި ފްލައިން ސްކޫލް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު