ADS BY PIZZA KITCHEN

ވަކިޕާޓީއަކަށް އަދި ވަކި ފިކުރަކަށް ބެލުމެއްނެތި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނަން: މުޢިއްޒު

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބްވެއްޖެނަމަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް އަދި ވަކި ފިކުރަކަށް ބެލުމެއްނެތި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިރޭ އެޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރަށް ދެއަހަރު ވެފައިވާއިރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވެފައިވާ އެއްވެސް ވަޢުދެއް ނުފުއްދި، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީ ވެރިކަން އައުމަށްފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅައި ނިންމައި ޙަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައްވެސް މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފްލެޓްތަކުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މުޢިއްޒުވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބްވެއްޖެނަމަ ވަކިޕާޓީއަކަށް ވަކިފިކުރަކަށް ބެލުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ކަމެއް ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްދީފައިވާ މީހެއްކަން ރައްޔިތުންވެސް ހެކިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީވެސް ހަމައެޢަޒުމުގައި ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު