ADS BY PIZZA KITCHEN

ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަނީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރިއަށް އިތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލަޙް ގެނައުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިރޭ 8:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގެ ޤާނޫނު 2020 އަށް އިސްލާޙު ކުރުމެވެ. މިއިސްލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ނިޔާޒެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާޙްގެ ތެރޭގައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ދެމިއޮތް ނަމަވެސް އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ޖާގަދިނުމާއި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަށްކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި އިންތިޚާބް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އީސީ އަށް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ބެހޭ ޚާއްސަ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުގެ ޑްރާފްޓު އެކުލަވާލައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްދީފި ނަމަ މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު