ADS BY PIZZA KITCHEN

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޑރ.މުއިއްޒު: މިއީ ހާދަ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެކޭ ހިތަށް އަރާ!

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުދޭ މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރަކީ އަނިޔާވެެރި ސަރުކާރެއްކަމަށް ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށްވެސް ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އާ ފްލެޓްތަކެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާއިރު، ކުރީ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވެސް ނުވާކަމަށެވެ. ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ މިއީ ނާގާބިލްކަމުގެ އިންތިހާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ނުހައްގުން އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއާ އެކު، މުއިއްޒު ވަނީ މިއީ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއްކަމަށް ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ މިއީ ކޮންކަހަލަ ސަރުކާރެއްބާއޭ. ހާދަ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެކޭ!"، ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބްވެއްޖެނަމަ ވަކިޕާޓީއަކަށް ވަކިފިކުރަކަށް ބެލުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ކަމެއް ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްދީފައިވާ މީހެއްކަން ރައްޔިތުންވެސް ހެކިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީވެސް ހަމައެޢަޒުމުގައި ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު