ADS BY PIZZA KITCHEN

މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ހަދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެއް: ޝުޖާޢު

- 1 month ago 6 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާޙިމް ޝުޖާޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސުޖާޢު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރިއިރު، ތާރުއަޅާފައިވާ މަގުތަކުގެ ތާރުގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް މިހާރު އަލުން އެމަގުތައް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ޓްވީޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޝުޖާޢު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ތާރުމަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުނުވާ ކަމަށެވެ."ތާރު މަގުގައި ފެންބޮޑެއް ނުވޭ.އަހަރެމެންނަކީ ދިވެހިން.އަދި ދެލޯ ހުރީ ސަލާމަތުން.ތި އުޅެނީ ވައްކަމެއް ކޮށްލެވޭތޯ.ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މިމީހުން ހަދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެއް." ޝުޖާޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ތާރުމަގުތަކުގައި ތާރު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ހަދަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެބޭފުޅާވަނީ އެއީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއްނެތި ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ތާރުގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ހޮޅިލައިން އަޅަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ، މުޢިއްޒުގެ ހަތް އަހަރު ދުވަހު ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ފައިސާއަށް ހެދި ނެހެދި އެނގުނުތޯ؟ މިއީ ކާމިނީ އާއި ކެނެރީ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހަދަން އޮތް ގައުމެއްތޯ؟ ދެބައި މީހުންވެސް ފެއިލް ރައްޔިތުން ދެން ބޭނުން ވަނީ ތިންވަނަ ވިސްނުމެއް.ﷲ އިރާދަފުޅާއެކު ލަހެއް ނުވެ އެވިސްނުން ވުޖޫދު ވާނެ.

ދެން ތީ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހަދާގޮތް. ޢެހެން ބުނިނަމަ ގަދަރު ބޭފުޅާ އަށް ޤަދަރު ކުރީމުސް . ފޭކު

ދެން ތީ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހަދާގޮތް. ޢެހެން ބުނިނަމަ ގަދަރު ބޭފުޅާ އަށް ޤަދަރު ކުރީމުސް . ފޭކު

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު