ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ވެކްސިނަކީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ޤަބޫލު ކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކޮވިޑް-19 އިގެ ވެކްސިނަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އަދި ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެއް ނޫން ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ވެކްސިންއަކީ އެ ވެކްސިންއަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ތަހުލީލުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ރައުޔާއި އެއްގޮތަށް އުފައްދާ އެއް ކަމަށާއި، އަދި ވެކްސިން ޖެހުމުން އުފެދޭ ތަފާތު ރިއެކްޝަން ތަކާމެދު ސަމާލުވެ، ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ވެކްސިންއަކީ ޑަބް.ލިޔު.އެޗް.އޯއިން އަދި ޤަބޫލުކުރާ ވެކްސިނެއް ނޫންކަމާއި އަދި އެ ވެކްސިނަކީ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އާއި ވެކްސިން އެޕްރޫވްކުރާ ކޮމިޓީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވުމާއެކު، މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ޤަބޫލުކުރާ ވެކްސިން އަކަށް ދިވެހިން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެހެން ވެކްސިނެއް ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފެށުމަކީ އެ ކޯލިޝަނުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ އަދި ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަަމަށެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން އެޕްރޫވް ނުކުރާ ވެކްސިންއެއް ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށާއި ވެކްސިން އެއް ތަޙުލީލު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ދިވެހިން ބޭނުން ނުކުރުމަށްވެސް އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު