ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ސީދާ ޙަރަކާތަށް ނިކުންނަނީ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ސީދާ ޙަރަކާތަށް ނުކުތުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ނިންމައި ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ދެޕާޓީން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވި އެކޯލިޝަންގެ ކުއްލި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެގެން ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުލްރަޙީމް އެވެ.

މިއަދު ފާސްކުރި ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އިއްވި ހުކުމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ޙުކުމް ނަގަހައްޓަން ހައިކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުގެ 2 ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމި ނިންމުމަކީވެސް އެފަދައިން ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރަޢުޔައަށް ބަލާލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ ފެށުމުގައިވެސް ބާޠިލު ދައުވާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމާއި، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރި ހެއްކަކީވެސް ބާޠިލު ހެކިތަކެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަޙްމަދު އަދީބާއި، ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހަކީ ފާސިޤް ހެކިބަހެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެމައްސަލަ ބެއްލެވި 2 ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤްވާކަމާއި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު މުޢައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރަނީ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ދޮގުހަދާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ކަމަށްވެސް އެޤަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުއަށް ފާހަގަކުރެއްވުނު މައިގަނޑު އެއްސަބަބަކީ ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ސުވާލްކޮށްފައިނުވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެ އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެމައްސަލަ ހިންގައި އެމައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ަކމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިސަބަބުތަކާއެކު ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއެކު، އެޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާޢީދުކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި، ޚިލާފަށް ސިޔާސީ މަޤްސަދުތަކެއް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް އެޤަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޥެރިކަން ވައްޓާލަންވީ މީ ބަލާވެރި ކަމެއް

ހަބަރު