ADS BY PIZZA KITCHEN

އަމިއްލަ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕާސަން މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

- 1 week ago 3 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭނާގެ މުސާރައެއް ކަމުގައި މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 37،500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ދެ އޮމްބަޑްސްޕާސަނުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 33،500 ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ވިދާޅުވީ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ވެރިންގެ މުސާރައަކީ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައި ތަޅުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުސާރަ މުރާޖަޢާކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި ނާޝިޒު ވިދާޅުވީ ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން މުސާރަ ފާސްކޮށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނިންމި ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް ފޮނުއްވަން ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

ދެން ތިޔަހަރީ އިންސާފު ގާއިމްކުރެވިފައި! ބޭނުންވާ އަދަދު ހަމަކޮށް ދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް މިކަމެއް ވާކަށެއް ނެތް!

މަޖިލީހުން އަމިއްލަޔަށް މުސާރަކަނޑައަޅައިގެން ލެއްވިހާ ކަރަޕްޝަނެއްހިންގަމުން އަމިއްލަޔަށް ނަމުގެކުރިޔަށް ޢިއްޒަތްއިތުރުކޮށްގެން މަޖިލީހަށް ސަލާމްބުނެ އަހަރެއްވިއަސްއެއްމެ ސެންޓެއްވެސް ނުކެނޑޭގޮތައްހަދައިގެން މުސާރަކައިކައި ތިބިޔަސް އޯކޭދޯ

ސަހަރޯ..... 37500 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ ގޮތުގަ މަދީތަ؟. ޢަހަރުމެންނަށް މުޅި މަސްދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް ގެން ވެސް ލިބެނީ 16000 ރުފިޔާ. ޝުކުރު ކޮއްބަލަ.

ހަބަރު