ADS BY PIZZA KITCHEN

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން "އެއަރ ސުވިދާ" ފޯމް ފުރައިގެން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން އެދިއްޖެ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން “އެއަރ ސުވިދާ” ފޯމު ފުރައިގެން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި ދުވަސްވަރު އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރައްވާ ފަސިންޖަރުން ފުރާ "އެއަރ ސުވިދާ" ފޯމު ފުރައިގެން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

އެއަރ ސުވިދާ ފޯމަކީ މިދުވަސްވަރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަސިންޖަރުން ފުރުން މަޖުބޫރު ފޯމެކެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ވެލްފެއަރގެ ބޭނުމަކަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާއި ދެމެދު ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެއަރ ބަބްލްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ދިވެހިން ދަނީ އެޤައުމުގެ އެކި ޝަހަރުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ. މޯލްޑިވިއަންއަކީ އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި ޝަަހަރުތަކަށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިނެކެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު