ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޢާޒިމްއަކީ ވަރަށް ރޭސިސްޓް ބޭފުޅެއް: ޝިޔާމް

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް އަކީ ވަރަށް "ރޭސިސްޓް" ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢާދަމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޢާޒިމް ދެއްކެވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރު ކަނޑުވާލައިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

ޢާޒިމްގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ނިސްބަތްކޮށް "ވަށަފަރު މުޢިއްޒު" ކިޔުމަކީ މުޢިއްޒު ދަށްކޮށްލުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމުގައި ގޯސްކޮށް ހީކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ޢާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢާޒިމްގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވިއިރު، ތަކުރާރުކޮށް "ވަށަފަރު މުޢިއްޒު" މިބަސް ބޭނުން ބޭނުންކުރެއްވުމުން، ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވައި، ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ވަށަފަރު މުޢިއްޒުއޭ ކިޔާއިރު، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީވެސް މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ކުރީ ދުވަހު (ޢާޒިމް) ވިދާޅުވީ ވަށަފަރުން އައިސްހުރި މީހަކަށް ކިހިނެއްހެއްޔޭ މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ކުރެވޭނީ. އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ރައީސް އެހުންނެވީ ހިންނަވަރުން ވަޑައިގެން. މުޅި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެކުރައްވަނީ" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވަނީ ވަށަފަރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކަށް މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ. 

66%

33%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު