ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކުރީގެ މާޒީއަށް ބަލައި 30 އަހަރޭ އަދިވެސް ގޮވާ: ދުންޔާ

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ދިވެހީންނަށް ބޭނުންވަނީ އާ އުއްމީދެއް ކަމަށް ދިވެހި ނޭޝަނަލް އެކްޝަންގެ އިސް މެމްބަރު، އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ނޭޝަނަލް އެކްޝަން (ޑީއެންއޭ) އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ދުންޔާ ވިދާޅުވީ، ދިވެހީން ބޭނުންވާފަދަ އުފާފާގަތި ދިވެހިރާއްޖެއެއް އަދިވެސް ދިވެހީންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހީން އެދޭ އިންސާފުގެ މަންޒިލާ ގާތަށްވެސް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާ ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ޗާޓުގައިވާ ގޮތަށް ދަތުރު ފެށުނުތާ 13 އަހަރުވެފައިވާއިރު، ޝަރުޢީ ނިޒާމު މިނިވަން ކުރުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބަށްވުރެ ފަހަތަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ގިނަ ކަމަށް ދުންޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިނިވަން އަދި ޒިންމާދާރު މީޑިއާއެއް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު. 2008 އިން 2021 އަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލު ކުރަން. އެކަމަކު ހިތާމައަކީ ކާމިޔާބަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ގިނަކަން" ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދުންޔާ ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައްވެސް އިންތިހާއަށް ގިނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ، އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ބޮޑެތި މަޤާމުތައްވެސް ދޭކަން އެކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މައްސަލަތައް ހައްލުނުކޮށް، އެހެން ބައެއްގެ ބޮލުގައި ޒިންމާ އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރުތައް ވުޖޫދަށް އަންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރެވޭވަރުގެ އިދިިކޮޅު ޕާޓީއެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މާޔޫސްވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އާ އުއްމީދުތަކެއް ބޭނުންވޭ" ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދުންޔާ ވިދާޅުވީ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ސަރުކާރުން ބަރޯސާ ވަނީ ޤައުމުތަކުގެ އެހީއަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމަކަށްވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ޤާއިމުވެ ތިބެން ނުޖެހޭ ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

42%

57%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު