ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ފުލެޓު މައްސަލައިގައި ފިއްލެވުމަށްފަހު، އިންތިޚާބު ކައިރިވުމުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ!

- 3 weeks ago 157 - ހަނާން ހުސައިން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ޒަމާންތަކެއްވެފައިވާ، މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެނެއެވެ.

ADS BY EHEE

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހިންގި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު ހިންގާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެއީ އެއްފަހަރާ ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫޢެވެ.

އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޅި ފުލެޓުތަކަށް އެދުނު އެތައްހާސް ބައެއްގެ ތެރެއިން، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 9،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ލިޔުން ދިނެވެ. ނަމަވެސް އާ ސަރުކާރުން ވަނީ ފުލެޓުގެ ޙައްޤުވެރީން ކަނޑައެޅީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށް ބުނެ އާ ލިސްޓެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެތައް ފުލެޓެއް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓު ބައިގައި ހިމެނުނު ތިން ކެޓަގަރީއެއް އުވާލުމާއި، ދެ ކޮޓަރީގެ ދެހާސް ފުލެޓުގެ ބަދަލުގައި، 1700 ފުލެޓު އަޅަން ނިންމިއެވެ. އެއީ މާލޭގެ ރަށްވެެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫޢުވެސް ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ދަންނަވަން މިއުޅެނީ، މި ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލި ފުލެޓު ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުނު ވާހަކައެވެ. ދެއަހަރު ދުވަހު އެކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދައި، ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ ފުލެޓު އަތުލާފައިވާތީއެވެ.

އާނިސްއާއި، މަރިޔަމް ދައްތަ މެން ފަދަ ކުދި ކުދި ކޮތަރުކޮށިތަކުގައި އުޅޭ އެތައް ބައެއްގެ ފުލެޓު ގެއްލުނުއިރު، އެމީހުންގެ އާދޭހަކަށްވީ ފުލެޓު ކޮމިޓީން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު "ރަނގަަޅަށް" ބަލާލުމެވެ. އަދި ނުޙައްޤުން އަތުލި ފުލެޓު އަލުން އަނބުރާ ދިނުމެވެ.

ފުލެޓުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވި ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް އަހާނެ ބަޔަކު ނުވިއެވެ. އެކަމުގައި އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރަށް ނުކުރެވުނެވެ. އަދި ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމުގައި ޙައްޤު ގެއްލުނު މީހުންގެ ފަރާތުން އެކި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އަޑު އުފުލަމުން ދިޔައިރު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލިއެވެ.

ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބަކަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނައިރު، ފިއްލަވާ ތިއްބެވި ވެރީން ނުކުމެވަޑައިގެން، ކުލީގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެންދެން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުން ފެށިގެން، ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ކުލި އެންމެ 6،000 ރުފިޔާއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން ފަދަ ވަޢުދުތަކަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޢުދުތަކެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދެ މަޝްރޫޢެއްގައި ސޮއިކުރިނަަމަވެސް، އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ނުފަށައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިން ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ނުފުއްދާ މިހާރު ނުކުމެވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުވެރިކަން ދީ، ފުލެޓާއި ގޯތި ދޭނަމޭ ބުނުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އާ ފުލެޓެއް ނޭޅޭއިރު، ކުރިން ސަރުކާރަކުން އަޅާދިން ފުލެޓުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެ ފުލެޓުތައް ޙައްޤުވެރިންނަށް ލަސްނުކޮށް ދޭން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ، ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުވަނީ ފުލެޓު އެޅި ސަރުކާރެއް ނޫނެވެ. ފުލެޓު ލިބުމެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އެޅި ނަމަވެސް ވެހެވެ. އަދި ކުދި ކޮތަރު ކޮށިތަކަކަށް ވީނަމަވެސް ވެހެވެ. މޮޅު ފުލެޓުތައް އަޅާން ވަޢުދުވާ މީހުން ގިނަޔަސް، އެއީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނު ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުލެޓު ދޮންބެއާއި، ފުލެޓު ބައްޕަވެސް ފާޅުވަނީ އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮށެވެ. މިއީ މިހާރު ރައްޔިތުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

53%

23%

23%

157 ކޮމެންޓް

ޙުސްހިޔަޅުން ފުލެޓު ގޯތި ނުދެވޭނެ ބޭކާރު ވަޢުދު ވާނީ ވާކަމެއް ހަރާން.

މާރިޗް ފަހުކޮޅު ކި، ކޮބާތޯ ފުލެޓު؟ އަވަހަށް ދެއްވާ.

ޢަޙާ، ކަލޯ އަނދިރީތަ، ބީރީތަ، ކަންތައްވަމުން ދާ ގޮތް ނުފެންނަނީތަ.. މިއާޓިކަލް ކީނަމަ ކަލޯގެ ސުވާލުތަކަށް ވެސް ޖަވާބު ލިބުނީސް.. ވަކި އަތަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައިވާ ތިހިރީ ޢަޙާ..

ބަރާބަރު ވާހަކައެއް!

މޑޕ މީހުނަށް ދީ ހުސްކޮށްފަ އެހެރީ އިބްރާސޯލިހު ކޮށްކޮ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ގެ މައިދައިތައާއެކު އެގޭ 5މީހުނަށް ލިބުނު

ވ އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން، އަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ލިސްޓަކުން ވެސް ޖާގަ ލިބިފައި މިހާރު ތިތަނަށް ނުވަދެވިފަ މިހުރީ. މި އުޅޭތަން ދޫކުރަން ޖެހިފަ، ހައްތަހާ ވެސް ތިތަން ދޭނެޔޭ ކިޔާތީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުކުރަންވެގެން ގެވެސް ބަދަލު ނުކޮށް މި ހުންނަނީ. ރޯދަ ސޭލްގައި އަގުހެޔޮކޮށް އެއްޗެހިވެސް ގަނެވޭނީ ގޮތެއް ހެއްދެވިއްޔާ ވ ރަނގަޅު. ޕްލީސް

ޢަހާ މެން މޮޅެތި އަނގަނުތަޅާ އަޅާފަހުރި ފްލެޓް ލިބުނު ބަޔަކަށް ދީފަ މޮޅު ބޮޑެތި އަގުހެޔޮ ފްލެޓް އަޅައިގެން ޕާޓީ ކުދިންނަށް ބަހާބަލަ.

ކަލޯމެން ނޫސްވެރިކަން ކޮށްބަލަ މިނިވަންކޮށް.ތިފެންނަނީ އެއްްކޮޅު. ކިހިނެެއްތަ ޔާމީން ފްލެޓް އެޅީ. ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ބަހާލީ. ބައެއް ފްލެޓްތައް ރޮލާ ދިރުވާލީ. ތަނެއް ހަދައިފިއްޔާ އެއްބައިލަނީ އަގަޔަށް. އެކަން ކުރާކަށް ނޫނޭ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރީކީ

ހަބަރު