ADS BY INTERNATIONAL AID

މިއީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަންކަން!

- 1 week ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

 ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ރަނގަޅު ޑައިޓެއް ފޮލޯ ކުރިޔަސް، ބޭނުންވާ ބަދަލު ހަށިގަނޑުން ނުފެންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ ހިކެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ދައްކާ ވާހަަކަ އެކެވެ. އެގޮތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަރުދަން ލުއި ކުރަން އުޅުނަސް، އެކަން ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ ބަރުދަން ލުއި ނުކުރެވުމުގެ ފަހަތުގައި، ތިބާ ރަނގަޅު ކޮށްލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުންނަ ކަމެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހައިން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް ކަންކަން މި ލިޔުމުގައި ހިމަނައިލާނަމެވެ.

ޕްރޮޓީން ގިނަ ކާނާ ކެއުން: ޕްރޮޓީން އަކީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާއެކެެވެ. ޕްރޮޓީންގެ ސަބަބުން "ކްރޭވިންސް"އާއި ދުރުވުމަށްވެސް އެހީ ލިބެއެވެ.

ކެއުމުގެ ކުރިން ފެން ބުއިން: ކެއުމުގެ ކުރިން ފެން ބުއިމަކީ، ކާއިރު، ގިނައިން ކެވޭ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލެެކެވެ.

ރަނގަޅަށް ނިދުން: ނިދި ހަމަ ނުވުމަކީ، ބަރުދަން އިތުރުވުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ރަނގަޅަށް ނިދުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެެވެ.

ކޮފީ/ސައި ބުއިން: ކެފެއިން އަކީ މެޓަބޮލިޒަމް އަވަސް ކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ. އެހެންކަމުން ޑައިޓެއް ފޮލޯކޮށްގެން ހިކެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ސައި ނުވަތަ ކޮފީ ބުއިމަކީ މައްސަަަލައެއް ނޫނެވެ.

މަސްދަރު: ހެލްތުލައިން 

75%

25%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު