ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ދިމްޔާތު އިމާރާތް ކުރެއްވިގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ދެއްވައިފި

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ގެ ހެއްދެވި ގޮތުގެ ތަފުސީލު އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރައްވައިިފި އެވެ.

ADS BY EHEE

ސަންގު ޓީވީން ގެެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑރ މުޢިއްޒުވަނީ އެބޭފުޅާގެ ގެ މާފަންނު ދިމްޔާތު އިމާރާތްކުރެއްވި ގޮތް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެޕްރޮގްރާމުގައި ބެލުންތެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުޢިއްޒުގެ "މާފަންނު ދިމްޔާތު" ގެ ހެއްދެވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫޢުގެ ފައިސާ އިން ވައްކަންކޮށްގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އެކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދިމްޔާތު އަކީ އެބޭފުޅާގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި، ބައްޕަ ނިޔާވުމުން އެ ގެ ލިބި ވަޑައިގަތީ ކަމަށެވެ. އަދި 1990 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިމްޔާތަކީ ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރަމުން އައި ގެއެއް ކަމަށާ އެ މަަސައްކަތުން ވަރަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ބައްޕަ ހޯއްދަވަމުން ވެސް ގެންދެވި ކަމަށްވެސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ގެއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް. މާފަންނު ދިމްޔާތު. ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ކުއްޖަކީ އަޅުގަނޑު. ބައްޕަ އަވަހާރަވުމުން އަޅުގަނޑަށް ގެ ލިބިގެން ދިޔައީ. ބައްޕައަކީ 1990 ހިސާބުން ފެށިގެން ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ބޭފުޅެއް. މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އަދި އަތޮޅުތަކުން ހޮސްޕިޓަލަށް އައިޖީއެމްއެޗްއަށް އަންނަ ހުރިހާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރި ހިފާނީ ދިމްޔާތުން. އެހެންވީމަ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ އާމްދަނީ ލިބިލައްވަމުން ދިޔައީ،" މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި މިހާރު އެތަނުގައި ހަދާފައި ހުރި ދިމްޔާތު ސްޓޭ ހޮޓަލަކީ، އޭރު ލިބިފައި ހުރި ފައިސާ އާއި، އިންޖިނިއަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ލިބުނު ފައިސާ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނެގި ލޯނެއް މެދުވެރިކޮށް އެޅި އިމާރާތެއް ކަމަށްވެސް މުޢިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ދުވަހަކުވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަތް އަހަރުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހެކިވާނެ ކަމަށެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި އިސްލާމިކް ބޭންކު މެދުވެރިކޮށްވެސް މިމަޢުލޫމާތު ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއަކުން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ދުވަހަކުވެސް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

80%

20%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު