ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖަލުގައި ތިބި ބައެއް ގައިދީންނަށް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ލުއިދެނީ

- 6 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް، ޖަލުގައި ތިބި ބައެއް ގައިދީންނަށް ލުއިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކުދި ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލުއިދޭން، މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު