ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދި ޢާއިލާއިން ވަނީ ސިޓީއެއް ހުށައަޅާފައި: ރައީސް އޮފީސް

- 5 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"ވޮއިސް"ގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޢާއިލާއިން ފޮނުވި ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އާންމު އުސޫލުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތަށް، ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ކަރެކްޝަންސްއިން ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ވަނީ މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވަނީ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައި ނެތުމުންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ހައްދަވަން ޖެހޭ ހިތުގެ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ދެވުނުކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ސްޓްރެސް-ފްރީ މާހައުލަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން، އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މިކަމަށް ސަރުކާރުން ގަސްދުގައި ބީރު ކަންފަތެއް ދެމުންގެންދާ ކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

0%

50%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު