ADS BY PIZZA KITCHEN

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ އުފެއްދުމެއް: ރައީސް ނަޝީދު

- 3 weeks ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އއ.ރަސްދޫގައި ރޭ ބޭއްވި "ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.ޱ

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރެއްގެ ޕާޓީއަކީ ކޮބައިކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފައި ނުވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ދާންއެދޭ ތަނާއި ބޭނުންވާ މިންވަރު ހިތަށް ގެންނަ ބަޔަކީ އެމްޑީޕީކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއަކީ އަބަދުވެސް ތަސައްވަރުގެ ޕާޓީއެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ނިޒާމަކީ ރަށްތައް ބާކީނުކުރާނެ ނިޒާމުކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް އެފަރާތްތަކުގެ ރަށްތައް ނާރެހަށްލާނެ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިޒާމުގައި ރައްޔިތުންގެ ރަށްތައް ހިންގާނީ އެފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ އެމްޑީޕީން ހަދައިގެން އުޅޭ ހާއްޔެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ހާއްޔަކަށް ޕީޕީއެމްއަކަށް ބިހެއް ނޭޅޭނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

އޭމަރުމޯލާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ކެނެރީގޭ ހަންޑިބޭ އަދި އެމްޑީޕީ ބަނޑުން ވިހޭއެއްޗެއްނޫން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައިސްމައުމޫނު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް ތަރަށްޤީވެގެން ދާނެގޮތުގެވާހަކަ އެހެންވީމާއޭ ކެރިހުރި މިބުނަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްއަކީ ކެނެރީގޭ ހަންޑިބޭއާއި އަދި އެމްޑިޕީއާވެސް ބެހޭ އެއްޗެއްނޫންކަމަށް ވަރަށް ވަރަށްސާފް

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު