ADS BY INTERNATIONAL AID

"ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ އިސްތިއުފާއަށް"

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މަލީޙު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވެލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ޞާލިޙުއަށް ކުރެއްވި މެސެޖާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަލީޙު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވެރިކަމަށް ފެން ބޮވައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ އޮވެ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް ރައީސަކަށް ހުރި ބޭފުޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހު ރީތިބަހުން އިސްތިއުފާދެއްވާށޭ މިވިދާޅުވަނީ. އަދި ތިމަންނާޔާ ވެރިކަން ހަވާލުކުރާށޭ ބުނީމަ އެހުރީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަވެސް ވެރިކަމަށް ފެންބޮވާފަ" މަލީޙުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުއަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ވަނީ، އެއްފަރާތްވެވަޑައިގެން ނުހުންނަވައި، ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން ޤައުމު ހިންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ރައީސްއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު