ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ދިއްލީގައި މިހާރު އޮތީ ކޮވިޑްގެ ސުނާމީއެއްކަމަށް ސިފަކޮށްފި

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ވޭވެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ސުނާމީއެއްކަމަށް ދިއްލީގެ ހައިކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގައި ހާލުބޮޑުވާ ޕޭޝަންޓުންނަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ދިއްލީގެ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކުން ހުށައެޅި ޕެޓިޝަނަކާއި ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއްގައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް މި އަޑުއެހުމުގައި އެ ކޯޓުން ވަނީ ދިއްލީގެ ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އެ ކޯޓުން ވަނީ އޮކްސިޖަން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ދިއްލީގެ ސަރުކާރުންވެސް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވެސް ދިއްލީއަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދިއްލީގެ ވަރަށް ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން ދަތިވެފައިވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުން ވަނީ ނިޔާވެސް ވެފައެވެ. އަދި ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދަނީ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ބޭނުންވާނެ އޮކްސިޖަނާއި ބޭސްތައް، ޢާއިލާތަކުން އަމިއްލައަށް ހޯދަންވެސް އެދެމުންނެވެ.

ދިއްލީގެ ހައިކޯޓުން އިތުރަށް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުވުމަށް ދަތިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަންޖައްސާނެކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އޮކްސިޖަން ސަޕްލައިތައް ނެގުމުގައި ހުރަސްއަޅާ އޮފިޝަލުންގެ ނަންތައް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމަށްވެސް އެ ކޯޓުން ވަނީ ދިއްލީގެ ސަރުކާރަށް އަންގާފައެވެ.

އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރަށް އެންގުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު