ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިއުޒިކް ކުޅޭ ތަންތަން އަޅައިގެން ހޭންވީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ؟: ސަނީފު

- 1 month ago 1 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މާލޭގައި ނާޗަރަންގީ ޖަގަހަ އަޅައިގެން، ހޭންވީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް ހާސްކަމެއް ނެތި މިއުޒިކް އަޑު އަހާލެވޭނެ ގޮތަށް މަރުކަޒެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ސަނީފު ވަނީ، އެ ގަރާރުގެ މަފްހޫމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަނީފު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 65 މެންބަރުން އެފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިގެން، އެއަަށް ބަހުސް ކުރަންވީ ސަަބަބެއް، ރައްޔިތުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

"ކޮންކަމަކާތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހޭންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ތަނަކަށް އެއްވެ ބޭހެއް ބޮއެގެންތޯ ހޭންވީ؟ ކޮންކަމަކާތޯ ހޭންވީ ނުކުމެ. މިއުޅެނީ މި މާލޭގައި ދިރިނޫޅެވިގެން. މިއުޅެނީ ސިޔާސަތެއް ނެތިގެންނޭ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ.

ވެރިރަށް މާލޭގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ، މާލެ ތޮއްޖައްސައި، ބަރާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް، މާލެއަށް ލުޔެއް ދީފިނަމަ، އެންމެންވެސް ތިބޭނީ ހެވިފައި ކަމަށް ސަނީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަނީފު ވިދާޅުވީ މިއުޒކް ކުޅޭ މަރުކަޒެއް އެޅުމާއި ބެހޭ ގަރާރަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތަށް، ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރެއް ނޫން ކަަމަށާއި، އޭނާ އެ ގަރާރާއި ދެކޮޅު ކަމަށެވެ.  

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސާބަހޭ ސަންނަ. ތިޔަ ގަރާރަކީ އަޑިނޭނގޭ އެއްޗެއް.

ހަބަރު