ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިއަދު މައިލޯ ކޭކެއް އަޅަމާ!

- 2 days ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މައިލޯ ކޭކަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

ADS BY EHEE

"ވޮއިސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި މިފަހަރު މި ހިއްސާކޮށްލަނީ މައިލޯ ކޭކު ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ.


ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު މައިލޯ

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގެރިކިރު

4 ބިސް


ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ މައިލޯ އާއި ބިސް އަދި ގެރިކިރު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، ޓްރޭއަކަށް އަޅައި، އާވިން ފިހެލާށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގަޑިއިރު ވާއިރު ކޭކު ހުންނާނީ ރީތިކޮށް ފިހެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ ކޭކުގެ މައްޗަށް ޗޮކްލެޓް ސޯސް އެޅިދާނެއެވެ. އަދި އޭގެ މައްޗަށް ސްޕްރިންކްލްސް ކޮޅެއް ވެސް ބުރުވައިލެވިދާނެއެވެ.

75%

0%

25%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު