ADS BY PIZZA KITCHEN

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

- 2 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ދަށުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައިވަނީ ވިލިމާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްކަމަށެވެ.

އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމީހާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް އަދި އެމީހާ ހައްޔަރުގައި ހުރި މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. 

އަދި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު