ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެނީ މަލްޓި ސްޕެޝާލިޓީ މެޑިކަލް ޓީމަކުން: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެނީ މަލްޓި ސްޕެޝާލިޓީ މެޑިކަލް ޓީމަކުން ކަމަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. 

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްކަމަށްވާ އޭ.ޑީ.ކޭ ދެންމެ ބުނެފައިވަނީ, މިރޭގެ 8:30 ރައީސް ނަޝީދު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އޭ.ޑީ.ކޭ އިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ, ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރު ރައީސް ނަޝީދުގެ އެކި ތަންތަނަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެނީ މަލްޓި ސްޕެޝާލިޓީ މެޑިކަލް ޓީމަކުން ކަމަށްވެސް އޭ.ޑީ.ކޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވައިޓަލްސް ސްޓޭބަލް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ހާދިސާގައި ސިފައިންގެ 3 ބޭކަލަކަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި, މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ސިފައިންގެ 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. މި މީހާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަންފަތައް އަނިޔާ ވެފައިވާތީއެވެ.

އަދި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ 2 މީހުނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި 2 މީހުންގެވެސް ހާލު ރަނގަޅެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ކުދި އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު