ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިޒްރޭލްގެ ފުލުހުން އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި ގިނަ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

- 2 months ago 0 - މަރިޔަމް ޝިފާ ހުސައިން

އިޒްރޭލްގެ ފުލުހުން، ޤުދުސްގައި ހުންނަ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި ގިނަބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އިޒްރޭލްގެ ފުލުހުން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި މުސްލިމުން އަޅުކަމުގައި ތިއްބައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އިޒްރޭލްގެ ފުލުހުން ވަނީ މިފަދައިން އަޅުކަމުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަޞްޠީނުގެ 205 މީހުންނާއި އިޒްރޭލްގެ 6 ފުލުހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ. މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހާހެއްހާ ފަލަޞްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެތައް ހާސް އިޒްރޭލްގެ ފުލުހުންނެއް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިފަހުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަމަނުޖެހުންކަމަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ފަލަޞްޠީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓް އިމަޖެންސީ ސާވިސް އިން ބުނި ގޮތުގައި އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި 88 މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލަށާއި މޫނަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެމީހުންނަށް މި ޒަޚަމްތައް ލިބިފައި ވަނީ އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ސްޓަން ގްރެނޭޑް އާއި ގޭސް ބޮން ފަދަ ގޮވާތަކެތީގެ އިތުރުން ކަރުނަ ގޭސް އަދި ރަބަރު އުންޑަ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު