ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ނިރުބަވެރި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 3 ވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި ދެވުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުންދިޔަ ތިންވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެއިންނެވެ. މި މީހާއަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަނިޔާވި އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއެވެ.

އޭނާ ހޯދަން ފުލުހުން ވަނީ އާންމުންގެ އެހީއަށްވެސް އެދިފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ އިތުރުންވެސް ދެ ދިވެއްސަކު ވަނީ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ފެނިގެން ދަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ގ. ކެނެރީގެއިން ހަށިފާރަވެރިންނާއެކު ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޯޅިތެރެއިން ވަޑައިގެން ކާރުކޮޅާ ހަމައަށް އަރާވަޑައިގެންތަނާ ބާރު ގޮވުމެއް ގޮވާތަނެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ ސަރަޙައްދުގައި ބައެއް އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ތިއްބެވެ. އަދި ދުއްވާ އެއްޗެހިވެސް އެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވަމުން ދާތަން ފެނެއެވެ. ގޮވުން ގޮވި ވަގުތު ރައީސް ނަޝީދު ވެއްޓިވަޑައިގަންނަވާ ތަންެވެސް ވިޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ފެނުމުގައިވެސް ގޮއްވާލާފައިވަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ގޮއްވާލި ވަގުތު އެސަރަޙައްދު ދުމުން ފުރިގެން ދިޔަތަން ފެނެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު