ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ބޭނުންތެރިކަން އިންތިހާއަށް!: އިންތި

- 1 month ago 10 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާއަށް ބޭނުންތެރިވެފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އިންތި މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމުގެ ގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ފޮޓޯއާއެކު އިންތި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަކީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ދައްކަން ނުކެރޭ އެތައްވާހަކައެއް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"ލީޑަރުންނަށް ދައްކަން ނުކެރިފައި ހުންނަ ވާހަކަތައް ދައްކަން ކެރޭ ހަމަ އެކަނި ބޭފުޅަކީއެއީ. " އިންތިގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، މިޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭނުންތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
10 ކޮމެންޓް

މިގައުމަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭނެ މީހެއްނޫން އަންނިޔަކީ.

ޢަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތް ކަން ހޯދަންނޭގޭ މީހަކައް ގައުމެއްގެ ސަލާމަތް ކަން ހޯދޭނީ ކިހިނެއް

އެމަނިކުފާނުނަކީ މުސްލިމުންނަށްވެސް ދައްކަން ނުކުރޭ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް.

ހަކޮމެންޓެއް ލިބިފަ އޮތް ކަމަށްވޭ.ޖަހަން ނުކެރުނީތަ؟ ނޫސް ބަޔަކު ގަތީތަ؟

ކޮބާ ކޮމެންޓުތައް.

ތިކަމަކަށް އެސޮރު ބޭނުމެއް ނޫން.މިގައުމަކަށް ލާދީނިއްޔަތު ބޭނުމެއް ނޫން....އެކަމަކު އޭނާއަށް ތިޔަދިން އަނިޔާއާ ދެކޮޅު.އެމީހުނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ.

މިގައުމު ކޮން ކަމަކުން ސަލާމަތް ކުރަންތޯ؟ އިސްލާމް ދީނުން ސަލާމަތް ވާންތޯ؟ މިގައުމުގަ ތިޔަދިން ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރަން.އެބަޔަކަށް ޙައްގު އަދަބު ދެއްވާ.

ކޮންކަމަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން ތިއުޅެނީ

ކޮންކަމަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން ތިއުޅެނީ

ހަބަރު