ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އިޒްރޭލުގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް: ނަސީމާއެކު އަނެއްކާވެސް އިސްރާއިލާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަނީ؟

- 1 month ago 6 - ޝަފްރާޒް އހ

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ މޮޑާނާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ނިންމާފައިވާކަން ފެންމަތިވުމާއެކު ރާއްޖެއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ބަދަހިވަމުން އަންނަ "ސިއްރު" ގުޅުން މިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެފައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިޒްރޭލުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "ކާން ނިއުސް"އާއި ހަވާލާދީ މަޝްހޫރު ބްލޫމްބާރގް ނިއުސްގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިޒްރޭލުން ވަނީ ޖުމްލަ 19 ޤައުމަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން 1000 އަދި 5000އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މޮޑާނާ ބްރޭންޑްގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ޚަބަރުގެ ތެރެއިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މޮޑާނާ ވެކްސިނަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވެކްސިނެއްވެސް ނޫނެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ގުއެޓަމާލާ އަދި ހޮންޑިއުރާސްއަށެވެ. މި ދެޤައުމަކީވެސް އިޒްރޭލުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއިދުކުރާ ދެޤައުމެވެ. އިޒްރޭލުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނެތަންހާޔޫގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ، އެކަމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވަކިގޮތެއް ނިންމަންދެން އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަނީ ހުއްޓުވާލާފައެވެ.

އިޒްރޭލު ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ނަސީމް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިނގައި ދިޔަ "ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަން" ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކަށްފަހު އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

ނަސީމް އަދި އޭރުގެ އިޒްރޭލު ފޮރިން މިނިސްޓަރ

އެއަށްފަހު އެމަޤާމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އައްޔަންކުރެއްވީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމްއެވެ.

ނަސީމްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އިޒްރޭލާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން "އައި ފްރޮމް ޒިއޯން"ގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލުގެ ޑޮކްޓަރުން ގެނެސް ލޮލުގެ ކޭންޕެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

"އައި ފްރޮމް ޒިއޯން" އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލުގެ ވިޔަފާރި ވެރިއެއްކަމަށްވާ ނާތީ މާކަސް އުފެއްދެވި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ.

މިޖަމާޢަތުގެ މަޤްޞަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ބޭހާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުތައް ފޮނުވުމާއި އިސްރާއީލުގެ ދައުލަތައް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުން ހިމެނެ އެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިޒްރޭލު ޑޮކަޓަރުން ބޭރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އޭރުގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ތަރުޖަމާނު އަޙްމަދު ޒުހައިރު ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ސަރުކާރަށް ލިބޭ އެފަދަ މެޑިކަލް އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް، ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންދޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލު ކުރަނީ ވަކި ޤައުމުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ބޭނުން ކުރާ އުސޫލަކުން ނޫން. ވީމާ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް، މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމާއި އެ މީހުންދޭ އިންސާނީ އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް ބަލައިގަތުމަކީ ދެ ކަމެއް،" ޒުހައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުން އެ ޤައުމުގެ ޤައުމީ އެއާލައިން "އެލް އާލް" އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ މަންހަޖަށް އިޒްރޭލާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ހިމެނުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ނަސީމްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަކީ ޔުނެސްކޯގެ ދާއިމީ މެންބަރުކަން ފަލަސްޠީނަށް ދިނުމަށް 211 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ވޯޓުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިނަމަވެސް މި ވޯޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައެއްނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން 22 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި މިނިސްޓަރު ނަސީމް މަޤާމާއި ހަވާލުވުމާއި އިޒްރޭލުން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ރާއްޖެއާއި އިޒްރޭލާއި ދެމެދު ބަދަހިވަމުން އަންނަ "ސިއްރު" ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން "ކޯރެއްގެ ކޯވަރެއް" އެވެ.

20%

60%

20%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ޖަނަވާރު އިޒުރޭލެގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮއްގެންނުވާޅެ،

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރި ކަން އުފައްދާ މިކަހަލަ ޖައްބާރު ނޫސްވެރިން ނައްހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސްކުރޭ

އިޒުރޭލުން ދޭން ތި އުޅޭ ވެކުސިނަށް އަޅާފާ ހުންނާނީ ކޯންޗެއް ކަމެއް ވެސް ނޭގޭ، ވިހަ ލާފަ ވެސް ހުރެދާނެ.

މިކެރަފާ ނަސީމާ ސާހިދުމެގެ ގުޅުމަކީފަލަސްތީނު ލޭބޯ މީހުން؟؟

ހަބަރު