ADS BY PIZZA KITCHEN

އިހުމާލަކުން މަރުވާ މީހާއަކީ މަރާލެވޭ މީހެއް: ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

- 4 weeks ago 7 - ފަހީމް

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން މަރުވެގެންދާ ކޮންމެ މީހަކީ މަރާލެވޭ މީހެއްކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޒަމްޒަމް ފާރިޝް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިހުމާލުގެ ސަބަބުން މަރުވެގެންދާ ކޮންމެ މީހަކީ މަރާލެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި މިވަރަށް މީހުން މެރި ބަޔަކު ދިވެހި ތާރީޚަކުން ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚްގެ ޓްވީޓު ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ އަދުގެ ސަރުކާރަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އެބަލީގައި މީހުން މަރުވަމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވާތީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، މި ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ވަރަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ދުވާލަކު މި ބަލީގައި ދުނިޔެ ދޫކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިއަދު އެކަނިވެސް މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެއް ދުވަހާއި ނިޔާވަމުން ދާއިރު ސަރުކާރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ނުގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކާއި އެނޫން އާންމު ފަރާތްތަކުންވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
7 ކޮމެންޓް

އިންސާނުންގެ ހުރީ 02 އަތް، އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ކަމެއް ނުވާނެ، ތިޔަ އަނގަފުޅުން ކަންތައް ރަންގަޅުވާނަމަ، އަނގައިން މިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާ، ނޫނީ އަނގަލައްޕާލުމަށްފަހު ޤައުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ، ވޮލަންޓިއަރ ކުރައްވައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!!!

މީނަގެ ސިކުނޑިހަމަޖެހޭބާ. ޢިހުމާލުވުމަކީ ކޮބާކަން އެގޭބާ؟؟؟؟

މިކަހަލަ ކަނޑުކޮހުން ގިނަވީމަ ގައުމުހަލާކުވަނީ. ކަލެއަށް ކެރިދާނެތަ ހޮސްޕިޓަލަށް އެހީތެތިވެދޭން އަންނަން.

ބަލަ މިހިރަ މިީހާ އެވެ. ޝެއިޙް ދެންނެވީ އިހުމާލުން މަރުވާ ވާހަކައޭ. ބަލަ ސަރުކާރެއް ގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަން ކޮށްދޭން ހަވާލުކޮށްފަ އޮތީ ކީއްކުރަންތަ އަޅެ. ތިބޭފުޅާގެ އާއިލާ މީހެއް ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދިޔައީމަ އެތަނުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުން ނުލިބި ފަރުވާއެއް ނުލިބި މަރު ވީމާ ދެންވެސް ހަމަ އެތާމީހުން ކައރީ ބުނެ ނުބެ ހުންނާނީ ތާ އެހެންވިއްޔާ ހަހަަހަހަހަ...

ތިވެސް ޝޭހެއްބާ

މީހުން މަރުވުން އެއީ ސަރުކާރުން ކުރާނެކަމެއްތަ..ޒަމްޒަމް..ސައިޚުންނަށް ވެގެން ތި ތިބެނީ ކޮންއެއްޗެއް ކިޔަވައިގެން..ތިވަރުގެ މަރުމޯލެއް މި ދިވެހި ތާރީޚްވެސް ދެކެފައެއް ނުވޭ..

ހަބަރު