ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބައްވަނީ

- 1 week ago 0 - ފަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މި ޖަލްސާއަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މެއި ހައެއް ގަރާރު" އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިރޭ 9:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާއި، ޚަރަދުކުރި މީހުންނާއި އަދި ހިތްވަރުދީ ވާގިވެރިވި މީހުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުން ލަސްވާތީ އެކަން ބެލުމަށާއި ހަމަލާ ހިނގި ގޮތް ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ.

އެ ހާދިސާއަށްފަހު ފުލުހުން ހިންގަމުން ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، މިހާތަނަށް 14 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 150އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާކަމަށާއި، 25 އަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު