ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޔޫރޯ 2020 ޑިޖިޓަލް ފޭސް ޕެއިންޓްގެ ފޯރިއާއިއެކު!

- 1 week ago 0 - ރިމާހް

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޔޫރޯ 2020 ފެށުމަށް މިވަނީ މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ. 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ފުރަތަމަ ރޭވިފައި އޮތްނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީވަބާގެ ސަބަބުން މި މުބާރާތް ފަސްކުރެވުނެވެ. މިހާރު މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ 11 ޖޫންގައެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ޔޫރޯ މުބާރާތްތަކަކީ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ދިވެހިން ފޯރިއާއެކު ބަލަމުންދާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް ބޮޑު ސްކްރީން ހަރުކޮށް، ކެއުންތައް ކައްކައި މީހުން އެއްވެ ތިބެގެން މެޗުތައް ބެލުމަކީ ދިވެހިން އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. އެހެނަސް މިފަހަރު ގިނަބަޔަކަށް އެކަން ވެދާނެހެން ހީނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގިނަބަޔަކަށް އެއްވެ ތިބެ މެޗުތައް ނުބެލުނު ނަމަވެސް، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން މުބާރާތާއި މެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ޖޯޝް ނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެ ލޯބި ދައްކާލުމަށް ކުރެވިދާނެ އެއްކަމަކީ ޑިޖިޓަލް ފޭސް ޕެއިންޓެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި "ދަ ކޮންސެޕްޓް"އިން މިވަނީ ޚާއްސަ ކަމެއް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހެއްގެ ފޮޓޯއާއި ސަޕޯޓްކުރާ ޓީމެއްގެ ނަން، ދަ ކޮންސެޕްޓްގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖް ނުވަތަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުކަމަށްވާ 9699906 އަށް ވަޓްސްއެޕް ކޮށްލުމުން ޑިޖިޓަލް ފޭސް ޕެއިންޓް ކޮށްދޭނެއެވެ. މިކަން ހެޔޮ އަގެއްގައި ކޮށްދޭއިރު، އެކި ޑިޒައިންތަކަށްވެސް މިކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ދަ ކޮންސެޕްޓްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑިޖިޓަލް ފޭސް ޕެއިންޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސޭހައަކީ ދިގު މުއްދަތަަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއިރު، މިއީ އެލާޖިކްތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެގޮތެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވާންވީ ގައިދުރުކަމާ އެކުގައެވެ. ޑިޖިޓަލް ފޭސް ޕެއިންޓާއި އެކުގައެވެ!

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު