ADS BY PIZZA KITCHEN

މިއީ އެއްބައެކޭ ބުނަން ލަދުގަނޭ: މެންބަރު އިންތި

- 1 week ago 2 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަކީ އެއްބައެކޭ ބުނަންވެސް ލަދު ގަންނަ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އޮންލައިންކޮށް މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދަމުންދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅު ތޮރުފާލާ، އަންދާލާ، ފިހެލާފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޔާޒު ކޮމެޓީގައި، ހިނގާ ދިޔަ ކަންތަކާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، އަނިޔާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ބޭރު ކޮށްލަން ފާސްކުރީ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅުމެއްވެސް ނެތް ފަރާތެއް، އަދި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުވެސް ނުކުރާ ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެތާ ތިބެގެން ކަމަށްވެސް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، މިކަން އިންތިހާއަށް ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ސިފައެއް ޖައްސައިގެން ތިބެން ލަދު ގަންނަ ކަމަށާއި، މިއީ އެއް ބައެކޭ ބުނަންވެސް ލަދުގަންނަ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވެސް ލަދު ގަންނަ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި މިފަދައިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ދަނީ، މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އަޅުވަމުންނެވެ. 

66%

33%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހުރިހާ މީހުން އަބަދު އެޅިހާބަތަކަށް ރިހަ ކިޔައިގެން ނުތިބޭނެއެވެ. އިންތި މެން ވިސްނާށެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެތަށް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުކަމުގަ ދެކުނު ޕާޓީއެއް ނަމަވެސް މަޖީލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ލިބި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތުން ޕާޓީގެ މަގުބޫލުކަން ދުވަހަކު ނުވެއްޓޭވަރަށް ތިރިވެއްޖެއެވެ. ޗާޓުން ބޭރުން ވަކިމީހަކުު ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަން ގެންގުޅޭ ކުޅިބަޔަކަށް މަޖިލިސް ހެދުމުގެ އަގު އަދާ ކުރަންޖެހޭނީ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނެވެ.

ހަބަރު