ADS BY OOREDOO

ނޭޕާލުން ސިނޮފާމް ވެކްސިން ގަންނަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ އަގު ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ނުތަަނަވަސްކަމެއް!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ނޭޕާލްގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ސިނޮފާމް ކުންފުނީގެ އަތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށްބުނެ ޑޯޒެއްގެ އަގު އެގައުމުގެ ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

ނޭޕާލްގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްކަމަށްވާ "ދަ ކަތަމަންޑޫ ޕޯސްޓް"ގައި އެގައުމުގެ ކޮމާރސް މިނިސްޓަރ ރާޖްކިޝްވޮރް ޔާދަވްއާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ނޭޕާލްގެ ކެބިނެޓުން ވަނީ ސިނޮފާމް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަތަރު މިލިޔަން ޑޯޒް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ނޭޕާލްގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައެވެ. މި ވެކްސިންތައް ގަތުމަށް ހަމަވެފައިވަނީ ނޮން-ޑިޒްކްލޯސަރ އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް އެ ނޫހުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ މަސްދަރުތަކަކާއި ހަވާލާދީ އެ ވެކްސިންތަކުގެ ޑޯޒްތަކުގެ އަގުތައް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ނޭޕާލުން ގަންނަ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒެއްގެ އަގު 20 ޑޮލަރަށް އަރާފާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރަކާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައެވެ. މިކަމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް އެ މިނިސްޓަރ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް އެ ނޫހުގައިވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ "ދަ ޑެއިލީ ސްޓާ"ގައިވެސް މިދިޔަ މަހުގައި ވަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒެއްގެ އަގަކީ ހަމަ 20 ޑޮލަރުކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ސްރީލަންކާގެ "ޑެއިލީ މިރާ" ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެގައުމުން ދެ ޑޯޒަށް 30 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހުނެވެ.

މީގެ ކުރިން ނޭޕާލުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އަތުން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންތަކެއްވެސް ގަނެފައެވެ. މި ވެކްސިންތައް ގަތުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންމެ ޑޯޒެއް ވިއްކާފައިވަނީ 4 ޑޮލަރަށެވެ. ނަމަވެސް ދެ މިލިޔަން ޑޯޒްގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ނޭޕާލަށް ފޯރުކޮށްދެވުނީ އެންމެ މިލިޔަން ޑޯޒެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ދަ ކަތަމަންޑޫ ޕޯސްޓްގެ މި ޚަބަރާއި މެދު ނޭޕާލްގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއީ ވެކްސިންގެ އަގު ފަދަ ހައްސާސީ ކަންތައްތައް މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިން ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އާދެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، ނޭޕާލުން ވެކްސިންތައް ގަންނަ އަގު ހާމަވުމުން އެކަމާއި މެދު ޗައިނާއިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެކްސިންތަކުގެ ޑެލިވަރީ ލަސްވުން ފަދަ ކަމެއްވެސް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު