ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންކުއަރީ ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފެންވަރުދަށް ރިޕޯޓެއް: މަލީޙު

- 2 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފެންވަރުދަށް ރިޕޮޓެއް ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލިޙު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަހަރުގެ މެއި 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ދިން ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވިގޮތް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީންވަނީ އިންކުއަރީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

އެރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.އެރިޕޯޓާއި ގުޅިގެންމަލީޙު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެރިޕޯޓު ކިޔާފައިައިވާ ކަމަށާއި، ވަކިގޮތަކަށް ނަތީޖާ ނެރެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި ބޮޑީގައި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި ކޮންކުލޫޝަނާއި ދިމާނުވާ ކަމަށް މަލީހު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

"241 ރިޕޯޓު ކިޔައިފިން. ވަރަށް ފެންވަރުދަށް. ގިނަ ސްޓްރަކްޗާ ބަލިކަށި. ވަކިގޮތަކަށް ނަތީޖާ ނެރެން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަހުރި. ބޮޑީގައި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި، ކޮންކުލޫޝަނާއި ދިމާނުވޭ. ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުޙިންމު ބައިތައް ނުހިމަނާ. ވަށާ ނުޖެހޭ" މަލީޙުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ރިޕޯޓުގައި ސިއްރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަނީ ލީކުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އިންޓެލިޖެންސް ސާވިސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތާއި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސާވިސް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ފެންނަން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު