ADS BY OOREDOO

މި ސަރުކާރާއިއެކު ޤައުމު ދިޔައީ 5އަހަރު ފަހަތަށް: މުސްޠަފާ

- 1 week ago 3 - ހަނާން ހުސައިން

މި ސަރުކާރާއިއެކު ޤައުމު ދިޔައީ 5 އަހަރު ފަހަތަށްކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިސަރުކާރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މުސްޠަފާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރާއި މެދު ދެރަވެ ލަދުގަންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް އަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިން ނުގަންނަވާ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު އައުމާއިއެކު ޤައުމު ވަނީ 5 އަހަރު ފަހަތަށް ގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަ ބައެއްކަމަށާއި ރައީސް ޞާލިޙްއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނގިނުލައްވާ ކަމަށް އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މުސްޠަފާ މީގެ ކުރިން މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އެމްޑީޕީ އާއި ސަރުކާރުހިންގާ ކޯލިޝަނަށްވެސް މުސްޠަފާ އަންނަނީ ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށާއި އެޕާޓީއަށްވެސް މުސްޠަފާ އަންނަނީ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. މުސްޠަފާގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގައި ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް ފަރާތްތަކަކުން އަންނަނީ މިސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްވެސް ވަނީ ފަހަތަށްޖެހިފަ ދުނިޔެ އަށް ޖެހުނު ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން.ދަރައިގެން ނަމަ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ފެންނާނީ ދެލޯ ސަލާމަތުން ހުރިނަމަ ތޯއްޗެ!

މުަްސްތަފާ ހުރީމަ ދޯނި ބަރު ބޮޑު ވީ . މުސްތަފާ އައުޓުު

މުސްތަފާމޮޔަވީތަ

ހަބަރު