ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އައިސްފިނަމަ ކޫއްޑޫ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާނެ: ފައުޒީ

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މިހާރުގެ ޙާލަތުގައި ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އައިސްފިނަމަ ކޫއްޑޫ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާނެކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިފްކޯގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ކޫއްޑޫ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގް ގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްވެސް ފައުޒީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއާއިއެކު ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ކޫއްޑޫ މޮނިޓަރިންގް ގައި އޮތުމަކީ މިފްކޯއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ޙާލަތުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށްވާނަމަ އުނދަގޫތަކެއް ހުރިކަމަށާއި، މިވަގުތު މަސްވެރިކަން ހުރިގޮތުން މެނޭޖް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިޙާލަތުގައި އޮއްވައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށްވެސް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާރުގެ މަސްވެރިކަން ހުރިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ މެނޭޖްކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އައިސްފިކަމަށްވަންޏާ ކޫއްޑޫ މެނޭޖްކުރަން ތަންކޮޅެއް ދަތިވާނެ"

އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޫއްޑޫ މޮނިޓަރިންގް ގެ ޙާލަތުން ނެގުމާއި މުއައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެދާ ކަމަށްވެސް ފައުޒީގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ މިޙާލަތާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވި އަހަރުންފެށިގެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ކޫއްޑޫ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރެވިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު ކޫއްޑޫގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެނިފައިވާތީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މިކަމުން އަރައިގަތުން ކަމަށްވެސް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައުޒީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް ކޮވިޑާއި އެކު އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށްބަލައި މިފްކޯއިން އަންނަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު