ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވެލާނާގެއާއި އޮލިމްޕަސް ރަހުނުކޮށްގެން ސަރުކާރުން 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

- 1 month ago 3 - ޝަފްރާޒް އހ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ވެލާނާގެ އާއި އޮލިމްޕަސް ރަހުނު ކުރުމަށްފަހު 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މިހާރު" ނޫހަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ.

"ވޮއިސް" ނޫހުން ވެލާނާގެއާއި އޮލިމްޕަސް ރަހުނުކުރުމަށްފަހު ލޯނުނެގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާވާހަކަ ފެންމަތިކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމާއެކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ވެލާނާގެއާއި އޮލިމްޕަސް ރަހުނުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިސްލާމިކް ޓީބިލެއް ސަރުކާރުން ވިއްކާލާފައިވާކަމަށާއި، އިސްލާމިކް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް މިދިޔަ ޖޫން މަހު އިޝޫކޮށްގެން ސަރުކާރުން ވަނީ 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފިވާކަމަށެވެ.

މި ފައިސާ އަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދު މެނޭޖްކުރުމަށް ހޯދި ފައިސާއެއްކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިއީ އިޤްތިސާދީގޮތުން ބަލާނަމަ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެންދާނެކަމެކެވެ.

އިސްލާމިކް ޓީބިލްތައް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ އިރު ރަހުނު ގޮތުގައި މުދަލެއް ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ.

އަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް އިޝޫކުރާ އިރު އަބަދުވެސް މުދަލެއް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އިރު ސަރުކާރުން އަންނާނީ މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ ޕޫލެއް އެކުލަވައިލަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ފައިނޭޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް ވިއްކާނެ ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ މާލެގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ރެޖިސްޓްރީވެސް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ފިނޭންސްއަށް ބަދަލުކޮށް ރަހުނުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

ސާބަހޭ މުޅިގައުމުއެކީވިއްކާލައިގެވެސް ތިކަންވޭތޯބަލާ

ހަބަރު