ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކުންފުންޏަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކުންފުންޏަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކުންފުނިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ސަންޖޭ ސުދީރަށް އެޑްރެސްކޮށް އެމްއެސްއެސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއިން ރާއްޖެއަށް އެކުންފުނީގެ މުދާތައް ގެނައުމަށްޓަކައި އެމްސީޕީ ލިންޒް ދޫކޮށްދިނީތީވެ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާކަމަށެވެ. މިއީ ކޮޗިންއާއި މާލެއާއި ދެމެދުގައި ބާއްވާ ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ.

ސަޢީދު ވިދާޅުވީ އެ އުޅަނދު ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ހުށައެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެސްއެސްއާއި އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރުމުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހައިކޮމިޝަން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއްކަމަށްވެސް ސަޢީދު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ ސިނާޢަތް އަލުން ދިރުވައި ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެކެވެ. މި ވަޢުދުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެއް ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް އުފައްދާފައެވެ. އެކުންފުނިން ދަނީ މުހިންމު ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު