ADS BY PIZZA KITCHEN

ދޫ ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް!

- 1 month ago 0

ރާއްޖޭގެ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ސާދާ މިޒާޖެއްގެ މަޑުމައިތިރި ބޭފުޅެކެވެ. ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ވެސް އިސްކުރައްވާ ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތު ޢަމަލީއަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފު ލިބޭ ކަމެކެވެ. ރައީސްގެ ކެތްތެރިކަން އެކި މީހުން އެކި ގޮތަށް މާނަ ކުރިއެއްކަމަކު، ކޯލިޝަނެއް ގޮވައިގެން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ވެރިއަކަށް ރައީސް ޞާލިޙް މިވަނީ ވެފައެވެ.

ހަނި ގޮތަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް

2018 ގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމަށް އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ފިޔަވާ ދެން އޮތް ހުރިހާ ޕާޓީއެއް އެއްގަލަކަށް އެރިއެވެ. އިދިކޮޅުގައި އޭރު އޮތް މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރެވުނު ބަހުސްތަކުގައިވެސް އަބަދުވެސް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ދެކެމުންއައީ އެޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް އޮއްވާ އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަން ޔަޤީންވެ ރައީސް ޞާލިޙް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންޑޯޒް ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ.

ގިނަބަޔަކު އުންމީދުވެސް ކޮށްގެން ތިބި ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަނަރަހާހެއްހާ ވޯޓުގެ ތަފާތުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިޙެވެ.

ކެތްތެރިކަން އިސްކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވާ

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޯލިޝަންގެ 4 ޕާޓުނަރުން އަބަދު ފައިވިއްދާފައި ތިބޭއިރުވެސް ރައީސް ކަންކަން ކުރައްވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

އުނދަގޫ މި މަސައްކަތް ހީނުކުރާހާ ގިނަ ދުވަހު ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ރައީސް ކުރިޔަށް ގެންދަވައިފިއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދައުރު ދެބައިވީއިރު ކޯލިޝަންގެ ބަދަހި ގުޅުން ނެތެއްކަމަކު، ޤައުމުގެ އިސް ލީޑަރުން އަދިވެސް އެތިއްބެވީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ އަރިހުގައެވެ. މިއިން އެންމެ ބައިވެރިއެއް ކޯލިޝަނުން ވަކިވިނަމަވެސް މިއީ ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީއިން ހީނުކުރައްވާފަދަ ޕްރެޝަރެއް

އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ބަދަހި ގުޅުމެއް އޮންނަ ޕާޓީއެކެވެ. މައިގަނޑު އަސާސްތަކެއްގެ މެދުގައި ޤާއިމުވެ ތިބޭ ބައެއްކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ޔަޤީންވާ ގޮތުގައި އެ އަސާސްތަކަކީ ޕާޓީގެ ވަކި މީހަކު ބުނާގޮތެއް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ އަސާސްތަކެކެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް، ޕާޓީ މެންބަރުން އަދި މަތީ ފަޑީގެ ބޭފުޅުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށެއް ނުލައްވައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ މެދަކާއި ހަމައިން މި ފެނުނީ ހީނުކުރާފަދަ ޕްރެޝަރެއް އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީން ދޭންފެށިތަނެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދަށް ވަފާތެރި މެންބަރުން، ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ ޤަބޫލުކުރާ އަސާސްތައް ފުނޑާލައިފިކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސްއަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ފާޑުކިޔަން ފެށިއެވެ.

އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ވެރިކަންކަމަށް ދެކި، ޕާޓީއާއި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ބައެއް މެންބަރުން، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ކުއްލި ސިޔާސީ ނިންމެވުންތަކުން" ކުރިން ނުކިޔާންކަމަށް ތިބި އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކި، ގޮވަން ނުވާވަރަށް ސަރުކާރާއި ރައީސް ޞާލިޙަށް އެއްޗެތި ގޮވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާއި ޓީވީ ޗެނަލްތަކާއި މީސްމީޑިއާގައި ވެސް މެއެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުން ދޫ ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރެޔާއި ދުވާލު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް، އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ ވެރިކަން އަދި އެންމެ ގާތް "ބެސްޓް ފްރެންޑް" ގެ ވެރިކަމާއި ސީދާ ދެކޮޅުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުން ހާސިލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤްޞަދު ހާސިލު ކުރުމަށް އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުބައްލަވާނެކަން ޢަމަލުން ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު އެހުންނެވީ ރައީސް ޞާލިޙާއިއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރައްވާގޮތަށް ނިންމަވައިގެނެވެ. ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދެން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ރައީސް ޔާމީނާއިއެކު ކޯލިޝަން ހެދުންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންނަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް މިވަނީ ޖައްސަވާފައެވެ.

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި މީހުން މެރުންފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރި ރައީސް ޔާމީނާއި ދިމާއަށް އެއްޗެއް ވިދާޅު ނުވެވޭގޮތަށް އަނގަބަންދުވުމުގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ކުއްލި ސިޔާސީ ނިންމެވުންތައް" އެމަނިކުފާނުގެ ވަފާތެރި މެންބަރުން ދިފާޢު ކުރެއްވުމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޕާޓީ ދެބައިވެ، މޫނު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ދިން 65 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން "އަޑުގަދަ" މެންބަރުންތަކެއް ރައީސް ނަޝީދާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމަށް، ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެކަމަކަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަށް ވެސް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެކަން ފާޅުގައި ރައީސަށް ދެންނެވުމުން، ރައީސް ޞާލިޙް މިވަނީ ދޫ ނުދެއްވާނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ބުދަދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެންބަރުން ރައީސްގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއިއެކު ތިއްބެވި ތިއްބެވުން ހާމަވުމާއިއެކު، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވިކަން މިވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބި ވެރިކަންކުރަން ދަތިވާނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހިފެހެއްޓެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާއިއެކު ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް މިވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ، ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ކޯލިޝަންގެ ވެރިން، ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ރުއްސައިގެން ކުރަމުން އައި ވެރިކަމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން، ސިޔާސީ މަސައްކަތް ސިޔާސީ ގޮތްގަނޑާއިއެކު ކުރައްވަން ފެއްޓެވިކަމުގެ އިންޒާރެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފެކްޝަން މާ ބާރުގަދަވާނެކަން ވިދާޅުވެ ދެން އޮތް ފެކްޝަނަށް ދެއްވި އިންޒާރެއް ކަމުގައި ވެސް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު