ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޙަރަމްފުޅަށް ދިން ޙަމަލާ

- 1 month ago 0 - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

އެއީ ހިޖުރައިން 1400 ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމު މަހުގެ 1 ވަނަ ވިލޭރެއެވެ. މީލާދީގޮތުން 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ވިލޭރެއެވެ. ހިޖުރީގޮތުން 14 ވަނަ ޤަރުނު ފެށުނު ރެއެވެ. މި ބިންމަތީގައިވި އެންމެ ހެޔޮ ބިންކަމުގައިވާ މައްކާގެ ބިމުގައި މާތް ﷲގެ އަޅުތަކުން ޢުމުރާކޮށް، ޠަވާފުކޮށް، އެކި އަޅުކަންތައްތަކުގައި މަޝްޣޫލުވެގެންވިއެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެރެއެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ.

ވަގުތަކީ އެރޭގެ ފަތިސްނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު އައްސުބައްޔިލް رَحِمَهُ اللهُ ފަތިސްނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް އިމާމުވެ ނަމާދުކޮށް ނިންމަވާލައްވައި ސަލާމްދެއްވި ވަގުތެވެ. ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކުމެގެން އައިސް މައިކު އަތުލައި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. އެއީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށްވާ ޖުހައިމާން ބުން މުޙައްމަދު ބުން ސައިފް އަލްޢުތައިބީއެވެ. މީނާއަކީ މި ފިތުނައިގެ މޭސްތިރިއެވެ. އޭނާގެ ގާތުގައި ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކުވެސް ތިއްބެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ސުޢޫދު ޢާއިލާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކައާއި ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާ އޮންނަ އެކުވެރިކަމުގެ ވާހަކަތައް އޭނާ ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި ނުބައިކަން އިތުރުވެ ފަސާދަ ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި، ޤިޔާމަތްވުމުގެ ގިނަ ޢަލާމާތްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ފެނިފައިކަމަށް ބުނަމުންދިޔައެވެ. އަދި ކޮންމެ ޤަރުނަކު މި އުއްމަތް އިޞްލާޙުކުރައްވާނޭ މުޖައްދިދަކު ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޚަބަރު ރަސޫލުﷲ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެއްވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް ބަޔާންކުރިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުގައި މަހުދީގެފާނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތައް ކިޔުމަށްފަހު، މިހާރު އާ ޤަރުނެއް ފެށުނީ ކަމަށާއި، އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރާނޭ މަހްދީއަކު ހުރިކަމުގެ ޚަބަރު ދިނެވެ. އަދި އޭނާ ދަޢުވާކުރާ "މަހްދީ" މީސްތަކުންގެ ކުރި މައްޗަށް އައުމަށް ގޮވާލައި، އެމީހަކު އައުމުން މިއީ "މަހްދީގެފާނު" ކަމަށާއި، އެންމެން މަހްދީގެފާނަށް ބައިޢަތު ހިފުމަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ޙަދީޘްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ޙަޤީޤީ މަހްދީގެފާނުގެ ޞިފަތައް މި މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އެ ޢަލާމާތްތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކުރިއެވެ. މިއީ މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުﷲ ކަމަށާއި، ނިސްބަތްވަނީ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ދަރިފަސްކޮޅު ގުޅިފައިވާ ޤަހްޠާންވަންހައަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ. މިހާރު މަހްދީގެފާނު މިވަނީ ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅާއި މަޤާމު އިބްރާހީމްއާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން، އަވަހަށް އެންމެން މަހްދީގެފާނަށް ބައިޢަތުހިފުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

ޢަރަބިބަސް ނޭނގޭތީ ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައި ތިބި ބައެއްމީހުންނަށް ވާނުވާއެއް ނޭނގުނެވެ. ޢަރަބިބަސް އެނގޭމީހުންނަށްވެސް މިވަނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އިސާހިތަކު، ޖުހައިމާންގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މިސްކިތްކޮޅުގެ އެކިދިމަދިމާލުން ނުކުމެ، ހަތިޔާރުތައް ނަގައި، މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅު އެބައިމީހުންގެ ބާރުގެދަށަށްގެނެސް، އެ މިސްކިތްކޮޅުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރިއެވެ. މުޅި ޙަރަމްފުޅުން ކަރަންޓު ކަނޑާލިއެވެ. މިބައިމީހުން ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރެއަށް ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ސަންދޯއްތަކަށް ހަތިޔާރުތައް އަޅައިގެންނެވެ. ސިއްރުގައި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަނީ ސަހަރާގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްފައެވެ. ޙަރަމްފުޅުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމާއެކު ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސްމީހަކު ވަދެނިކުތުން މަނާވެގެން ދިޔައެވެ. ހަރަމްފުޅުގެ ބޭރުގައި ބަޑީގެ އަޑުފަށްގަނޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ޢާއްމުންގެ މީހުން ނުކުތުމަށް ދޮރުތައް ކައިރިއަށް ދިޔައިރު، ދޮރުތައްހުރީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މި ޖަމާޢަތުގެމީހުން އެ ދޮރުތައް ކައިރީގައި ފޯރިމަރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ލައްކައަކާ ކައިރިކުރާވަރަށް ޢާއްމުމީހުން ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން ތިބެންޖެހުނެވެ. ޖުހައިމާންގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންގެ އަސްލު ޢަދަދަކީ ކޮބައިކަމެއް ސީދާ ނޭނގެއެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި އެ ޖަމާޢާތުގައި ދުއިސައްތައާއި ފަސްސަތޭކައާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ޙަރަމްފުޅުގައި ހަތިޔާރު އުފުލުމާއި ލޭ އޮހޮރުވުމަކީ އެތަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިގެންދާނެކަމެއްކަމުގައި ވާތީއާއި، ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައި ހިނގާކަންކަމުގެ ވާނުވާ ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާތީ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭތޯ ސަޢޫދީ އަސްކަރިއްޔާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުންގެ މީހުން ކާނެ އެއްޗެއްނެތި ތިން ހަތަރުދުވަހު ބަންދުކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ހިފަހައްޓައި، އެހެންމީހުން ނުކުތުމުގެ އިޒުނަ ޖުހައިމާން ދިނެއެވެ.

މިއާއެކު ގެފުޅުގެ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ޢާއްމުން ބައިވެރިވުން ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އިސްލާމީ އުއްމަތް ދެކެފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެބޭނުން ކުރުމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިން ފަތުވާ ނެރުއްވިއެވެ. އެތައްފަހަރަކު އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް އަމާން ނުދިނުމުން، ސަޢޫދީ އަސްކަރިއްޔާގެ ސަތޭކަވަރަކަށް ސިފައިން ޙަރަމްފުޅުގެ ދޮރުތަކުން ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަރަމްފުޅުގެ މުންނާރުތަކުގައި ފިލައިގެން ތިބި ޖުހައިމާންގެ ޖަމާޢަތުގެ ފާރަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސަޢުދީގެ ސިފައިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. މިއާއެކު ހަނގުރާމައިގެ ރޭވުން ބަދަލުކޮށް، ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެހީގައި މުންނާރުތަކުގައި ފިލާތިބި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހަމާލާދީ، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ.

9 ވަނައަށް ވީ ދުވަހު، ސަޢޫދީ އަސްކަރިއްޔާއިން ޓޭންކުތަކާއެކު ޙަރަމްފުޅުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު، ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތެވެ. އަދި ޖުހައިމާންގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާތައް ދިނެވެ.

މި ޙަމަލާތަކުގައި މަހްދީގެފާނުކަމަށް ދަޢުވާކުރި މުޙައްމަދު އަލްޤަހްޠާނީ މަރުވިއެވެ. މިއާއެކު، މީނާއަކީ މަހްދީގެފާނު ނޫންކަން މީނާއަށް ބައިޢަތު ހިފައިގެން ތިބި މީހުންނަށްވެސް އެނގިގެން ދިޔައެވެ. ޙަޤީޤީ މަހްދީގެފާނަކީ ޙަރަމްފުޅުގައި ލޭ އޮހޮރުވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ބޭފުޅެކެވެ. ފަހު ޒަމާނުގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރައްވާނެ ބޭފުޅެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މިބައިމީހުން ބައިޢަތު ހިފައިގެން އުޅުނު މަހްދީ މަރުވުމާއެކު، ޖުހައިމާނާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެމީހުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޙަރަމްފުޅުގައިވާ ބިންގަރާސް ތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއީ އެތަނުގައި ވަނުމަށް ހުންނަނީ އެންމެ ދޮރެއްކަމުގައިވާތީ، އެތަނަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ހަމަލާދޭން ފަސޭހަވާނެތީއެވެ. ސަޢޫދީ އަސްކަރިއްޔާއިން އެބައިމީހުން އެތަނުން ނެރުމަށްޓަކައި ކަރުނަ ގޭހާއި ޓަޔަރުގައި ރޯކުރުމަށްފަހު ބިންގަރާސް ތެރެއަށް އެޅިއެވެ. މިކަމުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުނިކުތުމުން، ބިންގަރާސް ތެރެއަށް ފެން އަޅައި ފެނަށް ކަރަންޓު ދިނެވެ. މިއާއެކު، ޖުހައިމާންގެ ޖަމާޢަތުގެ ބައެއްމީހުން މަރުވެ، ޖުހައިމާނާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ ބާކީ ތިބި 67 ވަރަކަށް މީހުން އަމާންދިނެވެ.

މި ފިތުނަ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފްތާއަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ. މި ކަންތައް ނިމުނުއިރު ޢުމުރާވެރިންނާއި ސަޢޫދީ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން 255 މީހުން މަރުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 127 ސަޢޫދީ ސިފައިން ހިމެނެއެވެ. އަދި 560 މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ. 1980 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު، ޙަރަމްފުޅުގެ ޙުރުމަތްކެނޑުމުގެ ކުށާއި، މުޙައްރަމްމަހުގެ ޙުރުމަތްކެނޑުމުގެ ކުށާއި، މުސްލިމުން މެރުމުގެ ކުށާއި، ވަލިއްޔުލް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށާއި، ޙަރަމްފުޅުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ކުށާއި، މަހްދީގެފާނާމެދު މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ ކުށާއި، ކުށްކުރުމަށް ޢާއްމުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ ކުށް ޖުހައިމާންއާއި އޭނާގެ 63 ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ މި އެންމެން ޤަތުލުކުރިއެވެ.

މިއީ މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރުކުރިން އިސްލާމީ ޢުއްމަތުގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެކެވެ. ބޮޑުވެގެންވާ ފިތުނައަކެވެ. މިފަދަ އެންމެހާ ފިތުނަތަކުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު