ދިއްދޫގެ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ލަތީފް ދޮގުކުރައްވައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ބިނާކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެ ރަށުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ވާާހަކަތައް ލަތީފް ދޮގުކުރެއްވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ 250ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިމުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެތަންތަން ބިނާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް، ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ ނިިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައިކަމަށް ކުރީގެ މެންބަރު ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައެއް ޔުނިޓްތައް އޭގެ ހައްގުވެރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިވެސް ކިޔާލާ:

ލަތީފް ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރޭ ދިއްދޫގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ފްލެޓްތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 135 ފްލެޓް ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާއިރު، ބާކީ ހުރި ފްލެޓްތައް މިދިޔަ 12 އަހަރުގައި ހުރީ ފަޅަށްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރަށް މިހާރު ވަނީ އެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި