ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ ކޮބާ؟

- 3 weeks ago 2 - ޝަފްރާޒް އހ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އޮތްއިރު، އޭގެތެރެއިން، އެންމެ ތަފާތު ލޭބަލްއެއް ގެންގުޅޭ ޕާޓީ އަކީ އަދާލަތު ޕާޓީއެވެ.

މި ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދީފައި އޮންނަނީ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. ދީނީ ވަހުދަތު ކުރިއެރުވުމެވެ. "ސިޔާސީ" ނުވެ، ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް މި ޕާޓީން ވަކާލާތު ކުރެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ މާޒީއިން ފެނުނު މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޤްސަދާމެދުގައި ސުވާލު އުފައްދާ ރައްޔިތުން މިވަނީ ގިނަ ވެފައެވެ. އެގޮތުން އެޕާޓީއަކީ ނަމުން "ދީނީ" އެހެން ނަމަވެސް ކަމުން "ސިޔާސީ" ޕާޓީއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ރައްޔިތުން މަދެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެެއް ސިޔާސީ ވާފަދައިން އަދާލަތް ޕާޓީ ސިޔާސީވުމުން މައްސަލައަކަށް ވަނީ އެހެންވީމައެވެ.

ބާރު ބޭނުންވުމުން، ދީނުގެ ވަހުދަތު ހަނދާން ނެތޭ:

ދަފްތަރުގައި 10،000 މެމްބަރުން ހަަމަ ނުވިޔަސް، ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ރިޔާސީ ރޭހުގެ ފޯރި ގަދަވުމުން، މޮޅުވާނެހެން ހީވާ ފަޅިއަށް އަދާލަތު އައިސް ފުންމާލައެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކަށް ބައްލަވާށެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަދާލަތު އަރަނީ ކާމިޔާބު ވާނެހެން ހީވާ ޕާޓީއާ އެއްކޮޅަށެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރިކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާ ހާލު، ވަކި ފަޅިއެއް ނަގާއިރު، އަދާލަތުގެ ދީނީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތާމެދު އެތައް ސުވާލެއް އުފެދެއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް "ލާދީނީ"ގެ ލަގަބު ދިނުމަށްފަހު، ބާރު ލިބުމުން ހަނު:

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިޔާ، އިމްރާން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރެވެ. އޭރު އިމްރާނަށް ކަމުދިޔައީ ޕީޕީއެމްއެވެ. އެހެންވެ، އެމްޑީޕީއަށް އެކި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒު ކުރިއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރިއެވެ.

ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އަދުއްވުން ފޮނުވާފައިވާ އެޖެންޓެއް ކަމަށާއި ނަޝީދަށް ދޭ ވޯޓަކީ އިސްލާމް ދީން ފުހެލުމަށާއި ރާއްޖެ އަޅުވެތިކޮށް ނިކަމެތިކުރުމަށް ދޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި ހެދި ގޮތް ފެންނަ ކަމަށާއި އޭނާ ރާ ބޯންދިން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީން ނައްތާލި ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާލައި، އޭގެ ފައިދާ އޭނާގެ އައުވާނުންގެ ޖީބަށް ލާފައިވާ ކަމަށާއި ޖީމްއާރަށް އެއާޕޯޓު ދީގެން 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖީބަށް ލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވެވިއެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކުގެ ތެދުކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. އޭރު އަދާލަތަށް ނަޝީދުވެސް، އެމްޑީޕީވެސް ގޯހެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ މަންޒަރު އުޑާ ބިމާހާ ތަފާތެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް، އަދާލަތުން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ ބަޔާނެއް ނެރުން:

މި ހިސާބުން ހިތަށް އަންނަނީ ދާދި ފަހުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވި ވާހަކައެކެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ޖޯޝުގައި ހުންނަވައި، ދީނީ ވަހުދަތު މަތިން ހަނދުމަފުޅުވެ، ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ދީނާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުމެއް ވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ސަރުކާރާއެކު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އުފެދޭ ސުވާލަކީ އިމްރާނާއި، އަދާލަތުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒުއާއި، ޝެއިހު އަލީ ޒައިދުމެން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ލޯ ހުރީ ސަލާމަތުންތޯއެވެ؟ މާފަށް އެދެމެވެ. ފަހަރުގައިވެސް ބައެއްގެ ލޮލަށް ގޮވަނީއެއް ނޫނެވެ. މި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިނުގެންނެވި ކަންކަމުގެ ކުރު ލިސްޓެއް މިއޮތީއެވެ.

އެމްޑީއެން/އުތެމައިގެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު ތިބި މައްސަލަ

ޖުމްހޫރު އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔާ ދެކޮޅަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރި މައްސަލަ

ކުއިލިއަމް ޖަމިއްޔާ ރާއްޖެ ގެނެސް "ޣައިރު ދީނީ" ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވި މައްސަލަ

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން އިތުރުވާ މައްސަލަ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޓެގް އަޅުވައި، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ

މިނޫންވެސް އެތައް މައްސަލައެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަމާމެދު، ދީނީ ތާޖު އަޅުއްވައިގެން ތިއްބެވި އަދާލަތުގެ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވާތަަނެއް ނުފެނެއެވެ. ދެންވެސް ކިޔަންވީ ދީނީ އަދާލަތު ޕާޓީތޯއެވެ؟

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ދެތިން ހަތަރު މީހެއްގެ ޖީބަށް ވަންނަ ފައިސާ ، ދީނު ގެ ނަމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރި އެއް.. ސިޔާސީ ކަމެއް އަދި ދީނީ ކަމެއް ވެސް ތިޔަކު ނެތް. ތިޔަށް ކިޔަނީ އަމިއްލަ އެދުން

ވަރަށް ތެދު ބަޔާނެއް. އިމްރާނަށް ވަޒީރުކަން އޮތްހާދުވަހަކު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮންނާނީ ލާދީނީ ރީނދޫ ސަރުކާރު ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓާ ތަނބެއްގެ ގޮތުގައި.

ހަބަރު