ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮލަމް ފާފު: ކާނިވާ ސަރަޙައްދު "ޕިންކު" ކުލައިން ފުރާލައި ދައްކާލި ބޮޑު މަންޒަރު

- 1 week ago 3 - ޝިފާ ހުސައިން

ވެރިިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުން ހުރިހާ ބާރެއް ދިނެވެ. ވެރިކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރެވެ. ވެރިކަމަށް އައީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް އުފައްދައިގެންނެެވެ. އެބޭފުޅުން ބުނާގޮތުން ނަމަ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތިބި "ކުޅަދާނަ" އެންމެން އެއް އޮޑިއަކަށް އަރުވައިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ވީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލެކެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނުކުމެ، އެމްޑީޕީން ދެއްކި ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ވޯޓު ލީ މީހުންވެސް މިހާރު ހުރީ "ސަހަރޯ"ހީވެފައެވެ. ވޯޓު ލެވުނު މޮޔަ ހީވެފައެވެ.

މިއީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހެއްގެ ފަޅިއަށް އަރަން ދައްކާ ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. މި ޙަޤީޤަތް މިއަދު ކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފެންނާނެއެވެ. ރޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުންވެސް ފެނުނީ މިކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ.

އިދިކޮޅުގެ ޖަލްސާއެއް އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު ބާއްވާތީ، މުޅި އެ މާލަމު "ޕިންކު" ކުލައިން ފުރާލިއެވެ. ސަރުކާރަށް ދިން ވަރުގަދަ މެސެޖެކެވެ. ޤައުމު އަޅުވެތި ކުރުމާއި، ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި އަދުލު އިންސާފު ބޮލާލައި ޖެހުމުން ރައްޔިތުން ނުރުހިފައި ތިބިވަރު ރޭގެ ޖަލްސާއިން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ.

ފަސް އަހަރުވަންދެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯއްދެވި، ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިންސާފުން ބޭރުން ދެމުން އަންނަ އަނިޔާތަކާ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުކަންވެސް ރޭގެ ޖަލްސާއިން ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

ވަކި ޤައުމަކާއެކު ސިއްރު އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސިއްރުކޮށްގެން، "އަޑީ ދައުލަތެއް" ހެން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ރައްޔިތުން ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫންކަންވެސް ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާއިން ހާމަވި އަނެއް ކަމަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އެއް އިރެއްގައި ވަކި ގޮތެއް ގަބޫލު ކުރުމަކީ، އަބަދު އެގޮތެއްގެ މަތީގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ނުކޮށްދޭނަމަ، ރައްޔިތުން އެކަން ވޯޓުން ދައްކާނެ ކަމާއި، ވަޒީފާގެ ބިރަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެއްވުންތަކަށްވެސް ނުކުންނާނެކަން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ.  

66%

33%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
3 ކޮމެންޓް

މިއީ މިނިވަން ނޫސްވެރި ކަމަކީ

މި ލިޔުމަށް ހަމަ ސަތޭކަ

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު